HMS Årsstämma 2021 

 

 

Årsstämma i HMS Networks AB (publ) äger rum fredagen den 23 april 2021.   

Styrelsen har beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under år 2021. Detta innebär att årsstämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman kan därför endast ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan.

Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt den 23 april 2021.

 

Registrering och anmälan till årsstämma genom poströstning

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 15 april 2021, dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast torsdagen den 22 april 2021.

Observera att anmälan till årsstämman endast kan göras genom poströstning.

 

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per torsdagen den 15 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast måndagen den 19 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

 

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.hms-networks.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman. 

Det ifyllda och undertecknade formuläret ska, för att beaktas, vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast torsdagen den 22 april 2021. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas med post till HMS Networks AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs hemsida https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/. Sådana elektroniska röster måste, för att beaktas, avges senast torsdagen den 22 april 2021.  

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär på svenska och engelska tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida www.hms-networks.com. Fullmakt gäller ett (1) år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem (5) år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett (1) år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

Aktieägaren ska inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/


Behandling av personuppgifter

För information om behandling av personuppgifter, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

 

Förslag till ärende för behandling på stämman

Aktieägare som önskar lämna förslag till HMS valberedning kan göra det via e-post till: valberedning@hms.se eller med brev till adressen: HMS Networks AB, Att: Valberedningen, Box 4126, 300 04 Halmstad, senast den 5 mars 2021.

Anmälda ärenden kan tas upp på årsstämmans dagordning endast om de dels är ägnade för beslut av bolagsstämman och dels har anmälts i tid.

 

 

Kallelse till årsstämma

FilVersionStorlekLadda ner
Kallelse till årsstämma 2021 296,14 KB Ladda ner
▶ Anmälan och formulär för poströstning 2021 237,55 KB Ladda ner
▶ Fullmaktsformulär 2021 90,07 KB Ladda ner
Kallelse till årsstämma 2020 246,27 KB Ladda ner
Kallelse till årsstämma 2019 196,10 KB Ladda ner
Kallelse till årsstämma 2018 508,93 KB Ladda ner
Kallelse till årsstämma 2017 161,51 KB Ladda ner
Kallelse till årsstämma 2016 157,13 KB Ladda ner
Kallelse till årsstämma 2015 351,81 KB Ladda ner
Kallelse till årsstämma 2014 166,25 KB Ladda ner
Kallelse till årsstämma 2013 151,29 KB Ladda ner
Kallelse till årsstämma 2012 156,57 KB Ladda ner
Kallelse till årsstämma 2011 128,09 KB Ladda ner

 

Stämmohandlingar

FilVersionStorlekLadda ner
B1 Förslag till dagordning 2021 89,82 KB Ladda ner
B2 Styrelsens yttrande rörande förslag om vinstutdelning 2021 116,55 KB Ladda ner
B3 Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse 2021 78,59 KB Ladda ner
B4 Ledamöters uppdrag i andra företag 2021 103,27 KB Ladda ner
B5 Styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2020 201,70 KB Ladda ner
B6 Bemyndigande om nyemission av aktier 2021 114,27 KB Ladda ner
B7 Styrelsens fullständiga förslag till Aktiesparprogram för samtliga anställda (2022-2025) 2021 141,28 KB Ladda ner
B7b Styrelsens yttrande 19 kap 22 § 2021 116,11 KB Ladda ner
Revisorsyttrande avseende ersättningar till ledande befattningshavare 2021 160,53 KB Ladda ner

 

Mötesprotokoll

FilVersionStorlekLadda ner
HMS Årsstämma 2021 Protokoll 691,72 KB Ladda ner
HMS Årsstämma 2020 Protokoll 266,46 KB Ladda ner
HMS Årsstämma 2019 Protokoll 272,02 KB Ladda ner
HMS Årsstämma 2018 Protokoll 290,34 KB Ladda ner
HMS Årsstämma 2017 Protokoll 448,38 KB Ladda ner
HMS Årsstämma 2016 Protokoll 2,25 MB Ladda ner
HMS Årsstämma 2015 Protokoll 2,27 MB Ladda ner
HMS Årsstämma 2014 Protokoll 2,26 MB Ladda ner
HMS Årsstämma 2013 Protokoll 2,33 MB Ladda ner
HMS Årsstämma 2012 Protokoll 1,78 MB Ladda ner
HMS Årsstämma 2011 Protokoll 1,73 MB Ladda ner
HMS Årsstämma 2010 Protokoll 88,87 KB Ladda ner
HMS Årsstämma 2009 Protokoll 1,05 MB Ladda ner
HMS Årsstämma 2008 Protokoll 350,65 KB Ladda ner

 

Stämmokommunikéer

FilVersionStorlekLadda ner
HMS Stämmokommuniké 2021 134,75 KB Ladda ner
HMS Stämmokommuniké 2020 179,45 KB Ladda ner
HMS Stämmokommuniké 2019 178,09 KB Ladda ner
HMS Stämmokommuniké 2018 320,93 KB Ladda ner
HMS Stämmokommuniké 2017 87,90 KB Ladda ner
HMS Stämmokommuniké 2016 221,18 KB Ladda ner
HMS Stammokommunike 2015 97,65 KB Ladda ner
HMS Stammokommunike 2014 97,14 KB Ladda ner
HMS Stammokommunike 2013 95,84 KB Ladda ner
HMS Stammokommunike 2012 86,53 KB Ladda ner
HMS Stammokommunike 2011 125,58 KB Ladda ner
HMS Stammokommunike 2010 199,34 KB Ladda ner
HMS Stammokommunike 2009 135,76 KB Ladda ner
HMS Stammokommunike 2008 113,19 KB Ladda ner