HMS Årsstämma 2019 

 

Menu

 


Årsstämma i HMS Networks AB (publ) kommer att hållas torsdagen den 25 april 2019 klockan 10.30 i bolagets lokaler, Stationsgatan 31, i Halmstad. Inregistrering för stämman börjar kl. 09.30.


 

Rätt att delta vid årsstämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken onsdagen den 17 april 2019, dels anmäla sig hos bolaget senast onsdagen den 17 april 2019, gärna före klockan 16.00.

Anmälan ska ske via telefon 035-17 29 00, skriftligen till Computershare AB, "HMS Networks AB:s årsstämma", Box 610, 182 16 Danderyd eller på www.hms-networks.com. Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare uppges. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis, fullmakt eller motsvarande.

 

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år, om inte en längre giltighetstid anges i fullmakten (högst fem år). Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis ska i god tid före stämman insändas till Computershare AB, "HMS Networks AB:s årsstämma", Box 610, 182 16 Danderyd. Blankett för fullmakt finns att hämta på HMS hemsida www.hms-networks.com och på bolagets huvudkontor.

 

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden onsdagen den 17 april 2019, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren. 

 

Anmäl ett ärende

Aktieägare som önskar anmäla ett ärende för behandling av årsstämman 2019 ska begära detta senast den 7 mars 2019.

Begäran ska vara skriftlig och ställas till:
Styrelsen i HMS Networks AB
Box 4126
300 04 Halmstad

Anmälda ärenden kan tas upp på årsstämmans dagordning endast om de dels är ägnade för beslut av bolagsstämman och dels har anmälts i tid.

Mötesprotokoll

FilVersionStorlekLadda ner
HMS Årsstämma 2019 Protokoll 272,02 KB Ladda ner
HMS Årsstämma 2018 Protokoll 290,34 KB Ladda ner
HMS Årsstämma 2017 Protokoll 448,38 KB Ladda ner
HMS Årsstämma 2016 Protokoll 2,25 MB Ladda ner
HMS Årsstämma 2015 Protokoll 2,27 MB Ladda ner
HMS Årsstämma 2014 Protokoll 2,26 MB Ladda ner
HMS Årsstämma 2013 Protokoll 2,33 MB Ladda ner
HMS Årsstämma 2012 Protokoll 1,78 MB Ladda ner
HMS Årsstämma 2011 Protokoll 1,73 MB Ladda ner
HMS Årsstämma 2010 Protokoll 88,87 KB Ladda ner
HMS Årsstämma 2009 Protokoll 1,05 MB Ladda ner
HMS Årsstämma 2008 Protokoll 350,65 KB Ladda ner

Kallelse till årsstämma

FilVersionStorlekLadda ner
Kallelse till årsstämma 2019 196,10 KB Ladda ner
Fullmakt 2019 113,96 KB Ladda ner
Kallelse till årsstämma 2018 508,93 KB Ladda ner
Kallelse till årsstämma 2017 161,51 KB Ladda ner
Kallelse till årsstämma 2016 157,13 KB Ladda ner
Kallelse till årsstämma 2015 351,81 KB Ladda ner
Kallelse till årsstämma 2014 166,25 KB Ladda ner
Kallelse till årsstämma 2013 151,29 KB Ladda ner
Kallelse till årsstämma 2012 156,57 KB Ladda ner
Kallelse till årsstämma 2011 128,09 KB Ladda ner

 

Stämmohandlingar

FilVersionStorlekLadda ner
B1 - Förslag till dagordning 2019 63,01 KB Ladda ner
B2 - Styrelsens yttrande rörande förslag om vinstutdelning 2019 112,62 KB Ladda ner
B3 - Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse 2019 76,81 KB Ladda ner
B4 - Ledamöters uppdrag i andra företag 2019 100,22 KB Ladda ner
B5 - Riktlinjer för erstättning till ledande befattningshavare 2019 119,73 KB Ladda ner
B5b - Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering 2019 111,19 KB Ladda ner
B6 - Bemyndigande om nyemission av aktier 2019 110,61 KB Ladda ner
B7 - Styrelsens fullständiga förslag till Aktiesparprogram för samtliga anställda 2019 112,93 KB Ladda ner
B7b - Styrelsens yttrande 19 kap 22 § 2019 112,39 KB Ladda ner
Revisorns yttrande över riktlinjer för ersättning 519,77 KB Ladda ner

Stämmokommunikéer

FilVersionStorlekLadda ner
HMS Stämmokommuniké 2019 178,09 KB Ladda ner
HMS Stämmokommuniké 2018 320,93 KB Ladda ner
HMS Stämmokommuniké 2017 87,90 KB Ladda ner
HMS Stämmokommuniké 2016 221,18 KB Ladda ner
HMS Stammokommunike 2015 97,65 KB Ladda ner
HMS Stammokommunike 2014 97,14 KB Ladda ner
HMS Stammokommunike 2013 95,84 KB Ladda ner
HMS Stammokommunike 2012 86,53 KB Ladda ner
HMS Stammokommunike 2011 125,58 KB Ladda ner
HMS Stammokommunike 2010 199,34 KB Ladda ner
HMS Stammokommunike 2009 135,76 KB Ladda ner
HMS Stammokommunike 2008 113,19 KB Ladda ner