Så styrs HMS

Bolagsstyrning

Målet med en god bolagsstyrning är att säkerställa att HMS-koncernen sköts på ett effektivt, hållbart och ansvarsfullt sätt för att skapa värde till aktieägarna.

HMS-corporate-governance
Annual-Shareholders-Meeting-2022

HMS årsstämma

Så styrs HMS

HMS aktieägare är ytterst ansvariga för att fatta beslut om koncernens styrning. På årsstämman utser aktieägarna styrelse, styrelsens ordförande och revisorer. Den beslutar också om hur valberedningen ska utses.

Styrelsen ansvarar inför ägarna för koncernens organisation och förvaltning av koncernens angelägenheter. Revisorerna rapporterar på årsstämman om sin granskning.

HMS struktur för bolagsstyrning

HMS årsstämma
Årsstämma

Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) beslutar bland annat om fastställande av resultat- och balansräkning, vinstdisposition, ansvarsfrihet för styrelsen, ny styrelse, nya revisorer samt ersättning till styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter och till revisorer.

HMS bolagsstyrelse
Styrelse

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltar bolagets angelägenheter för ägarnas räkning.

Ersättningsutskott
Valberedning

Valberedningens uppgift skall vara att inför årsstämman förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid stämma, arvodesfrågor och därtill hörande frågor, samt i förekommande fall, val av revisor.

HMS VD Staffan Dahlström

Staffan Dahlström, VD och koncernchef

Management

VD och koncernledning

Koncernledningen leds av verkställande direktören och har det övergripande ansvaret för verksamheten i koncernen i enlighet med den strategi och långsiktiga målsättning som fastställts av styrelsen för HMS. 

Ersättningsutskott

Inom sig utser styrelsen ett ersättningsutskott som löpande utvärderar de ledande befattningshavarnas anställningsvillkor mot bakgrund av gällande marknadsvillkor för motsvarande befattningshavare i andra företag.

Styrelsen beslutar om principer för ersättning till ledande befattningshavare och ersättning till den verkställande direktören. Ersättningsutskottet består av styrelsens ordförande (Cecilia Wachtmeister) och en av styrelsens utsedda styrelseledamöter (Charlotte Brogren). Till ordförande i ersättningsutskottet utsågs Cecilia Wachtmeister.

Utvecklingsutskott

Styrelsen utser inom sig ett utvecklingsutskott. Utskottet ska verka som bollplank till HMS ledning i frågor om forskning och utveckling, enskilda projekt och bolagets portfölj av utvecklingsprojekt, organisation av utvecklingsavdelningen och dess ledning samt personal- och kompetensutveckling.

Utskottet ska dessutom vara en resurs för att bereda och förankra forsknings- och utvecklingsärenden som kräver styrelsebeslut på grund av strategisk inriktning, investeringsbeslut eller samarbeten med andra parter. Utskottet ska säkerställa att HMS styrelse är insatt i och uppdaterad på, för HMS utveckling, relevanta frågeställningar inom området för forskning och utveckling.

Utvecklingsutskottet består av tre av styrelsen utsedda styrelseledamöter (Charlotte Brogren, Niklas Edling och Anna Kleine). Till ordförande i utvecklingsutskottet utsågs Niklas Edling.

Externa revisorer

Revisorer utses för närvarande för en period om fyra år, vilket borgar för kontinuitet och djup i revisionsarbetet. Revisorerna är ansvariga inför aktieägarna på stämman och lämnar en revisionsberättelse över årsredovisningen och styrelsens förvaltning.

Revisorerna rapporterar muntligen och skrift löpande till revisionsutskottet om hur revisionen har bedrivits och hur de bedömer att ordningen och kontrollen är i bolaget. Revisorerna rapporterar även personligen två gånger per år till hela styrelsen om sin granskning och avger omdöme om den interna kontrollen.

Årsstämman 2023 valde Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisionsbyrå, med den auktoriserade revisorn Johan Palmgren som huvudansvarig revisor till och med datum för nästkommande årsstämma. Utöver revision bistår PwC med rådgivning avseende redovisning och skatter. Rådgivningen bedöms ej vara jävig.

Revisionsutskottet

Styrelsen utser ett revisionsutskott, som övervakar den finansiella rapporteringen genom att granska alla kritiska redovisningsfrågor och andra förhållanden som kan påverka den finansiella rapporteringens innehåll och kvalitet. Utskottet övervakar även effektiviteten i bolagets och koncernens interna kontroll, riskhanteringssystem samt de externa revisorernas opartiskhet och självständighet. Utskottet utvärderar revisionsinsatsen och biträder valberedningen i fråga om val av revisor.

Utskottet beslutar även om alla inköp av konsulttjänster från bolagets revisor som inte faller inom revisionsnära rådgivning. Revisionsutskottet består av två av styrelsen utsedda styrelseledamöter (Anders Mörck och Fredrik Hansson). Till ordförande i revisionsutskottet utsågs Anders Mörck.

Utskottet har regelbunden kontakt med externrevisorerna, som rapporterar till utskottet om viktiga omständigheter vilka framkommit vid den lagstadgade revisionen, särskilt om eventuella brister i den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen.

Strategiutskottet

Strategiutskottet bildades 2023 och bistår styrelsen med att bereda frågor kopplade till HMS långsiktiga strategi, samt följa upp genomförandet av aktiviteter kopplade till strategin. Utskottet utvärderar även olika strategiska val vid förvärv och olika förvärvsmöjligheter. Strategiutskottet består av tre av styrelsen utsedda styrelseledamöter (Charlotte Brogren, Niklas Edling och Anna Kleine). Niklas Edling utsågs till ordförande i strategiutskottet.

Tidigare bolagsstyrningsrapporter

Fil Filtyp Storlek
HMS Bolagsstyrningsrapport 2023
pdf 989,5 KB
Download
HMS Bolagsstyrningsrapport 2022
pdf 599,0 KB
Download
HMS Bolagsstyrningsrapport 2021
pdf 475,9 KB
Download
HMS Bolagsstyrningsrapport 2020
pdf 1,5 MB
Download
HMS Bolagsstyrningsrapport 2019
pdf 427,6 KB
Download
HMS Bolagsstyrningsrapport 2018
pdf 4,9 MB
Download
HMS Bolagsstyrningsrapport 2017
pdf 237,8 KB
Download
HMS Bolagsstyrningsrapport 2016
pdf 690,2 KB
Download
HMS Bolagsstyrningsrapport 2015
pdf 382,6 KB
Download
HMS Bolagsstyrningsrapport 2014
pdf 1,3 MB
Download
HMS Bolagsstyrningsrapport 2013
pdf 1,0 MB
Download
HMS Bolagsstyrningsrapport 2012
pdf 1,1 MB
Download
HMS Bolagsstyrningsrapport 2011
pdf 2,8 MB
Download
HMS Bolagsstyrningsrapport 2010
pdf 812,6 KB
Download
HMS Bolagsordning
pdf 129,1 KB
Download
HMS-remuneration-report
Nedladdningar

Ersättningsrapport

Denna rapport beskriver hur de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inom HMS Networks som antagits av årsstämman.

Tidigare ersättningsrapporter

Fil Filtyp Storlek
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2024
pdf 201,1 KB
Download
Styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2023
pdf 217,6 KB
Download
Styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2022
pdf 218,0 KB
Download
Riktlinjer för erstättning till ledande befattningshavare 2022
pdf 199,8 KB
Download
Styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2021
pdf 222,5 KB
Download
Styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2020
pdf 201,7 KB
Download
Riktlinjer för erstättning till ledande befattningshavare 2020
pdf 132,7 KB
Download