Senaste nytt från HMS

Senaste nyheterna från HMS Networks.

Nyheter från HMS

JONI 

Press Contact

JOAKIM NIDEBORN

Head of Investor Relations

Tel: +46 35 172900
Email: joni@hms.se

HMS Q3 rapport 2017

by User Not Found | okt 27, 2017

Första nio månaderna

  • Nettoomsättningen för de första nio månaderna ökade med 28 % till 882 Mkr (687), vilket motsvarar en ökning med 25 % i lokala valutor

  • Rörelseresultat för perioden uppgick till 181 Mkr (110), motsvarande en rörelsemarginal på 21 % (16)

  • Orderingången för de första nio månaderna ökade med 31 % till 916 Mkr (698)

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 171 Mkr (119)

  • Resultat efter skatt för perioden uppgick till 123 Mkr (75) och resultat per aktie till 2,62 kr (1,62)

  • På rullande tolv månader uppgick nettoomsättningen till 1 147 Mkr (862), vilket motsvarar en ökning på 29 % i lokala valutor

  • Rörelseresultatet på rullande tolv månader uppgick till 221 Mkr (124) motsvarande en rörelsemarginal på 19 % (14)

Kvartalet

  • Tredje kvartalets omsättning uppgick till 305 Mkr (254), motsvarande en ökning på 20 % i lokala valutor

  • Rörelseresultatet uppgick till 65 Mkr (55) motsvarande en rörelsemarginal på 21 % (21

  • Orderingången under tredje kvartalet uppgick till 289 Mkr (252)

VD kommentar

Den goda utvecklingen från senaste kvartalen fortsätter och vi kan lägga ännu ett kvartal med rekordförsäljning bakom oss, 305 Mkr, vilket ger oss sju kvartal i rad med obruten ökning av vår försäljning.

Kvartalets tillväxt på 20 % är helt organisk, utan någon medvind från valutor. Vi ser en god efterfrågan på våra större marknader till följd av stark konjunktur och hög investeringstakt av automationslösningar inom industrin.

På kostnadssidan har vi säsongsmässigt lägre kostnader under tredje kvartalet. Detta tillsammans med god omsättning och stabil bruttomarginal, ger ett rörelseresultat på ny rekordnivå, 65 Mkr, motsvarande en EBIT marginal om 21 %.

Vårt underliggande kassaflöde är fortsatt starkt och uppgick till 62 Mkr under kvartalet vilket ytterligare förstärker vår finansiella position.

Under året har vi genomfört en förstärkning av vår organisation med syfte att skapa en effektiv plattform för kommande års tillväxt, med tydliga ansvar för våra produktlinjer och en globalt optimerad marknadsorganisation.

Vi ser redan nu positiva effekter av detta i form av nya innovativa produkter och hög aktivitet inom vår marknadsorganisation. Under kvartalet har vi exempelvis lanserat vår nya eWON Netbiter LC, som möjliggör koppling av värdefull driftdata från industriella maskiner direkt till amerikanska PTC’s ThingWorx molnlösning.

Här möjliggörs helt nya lösningar för att optimera och utveckla underhåll och service av viktiga produktionsutrustningar. Ett bra exempel på hur HMS adderar värde genom att industriell hårdvara möter IT mjukvara, precis som vi säger HMS – Hardware Meets Software.

Ett annat exempel är att vi nu inom vårt IXXAT varumärke genomfört en generationsväxling till nya CANfd teknologin för de flesta av våra IXXAT produkter. Detta ger våra kunder inom transport, fordon och maskinutrustning möjlighet att kombinera den etablerade CAN teknologin med den nya CANfd standarden, som förväntas få stort genomslag kommande år.

Vi känner oss redo att fortsätta växa vidare med våra ambitiösa tillväxtmål kommande år - en långsiktig årlig tillväxt på 20 % per år och en rörelsemarginal högre än 20 %.

Vårt fokus är att driva fortsatt tillväxt inom våra verksamhetsområden. Vi arbetar vidare med att balansera vår långsiktiga tillväxtstrategi med en återhållsam syn på kostnader. Långsiktigt bedömer vi att marknaden för industriell datakommunikation kommer att utgöra ett intressant tillväxtområde och vi fortsätter fokusera kring vårt motto “HMS – Connecting Devices”.

Staffan Dahlström
Verkställande Direktör

Ytterligare information kan erhållas av: CEO Staffan Dahlström, telefon 035-17 29 01 eller CFO Gunnar Högberg, telefon 035-17 29 95.

HMS Networks Q3 Rapport 2017 (Svenska)