Hållbarhet och ansvar
CSR (Corporate Social Responsibility)

Hållbarhet och samhällsansvar

Fokusområden för hållbarhet

HMS-sustainability

Ansvar för klimat och miljö

Långsiktigt hållbara affärer som bedrivs med miljö och klimat i åtanke är ett av HMS fokusområden.

HMS-csr-corporate-social-responsibility

Affärsetik och socialt ansvar

HMS har upprättat goda arbetsvillkor genom hela värdekedjan och bidrar därmed till samhällsutvecklingen på de platser där HMS är verksamt.

HMS-corporate-social-responsibility

Ledarskap för hållbar utveckling

HMS genomför kontinuerligt ledarskapsutvecklingsprogram för att utveckla ledare och säkerställa ett modernt ledarskap.

Miljö

Minimera klimatpåverkan i vår verksamhet

Richard_Skog_2023_1785

Klimatmål under Science Based Targets

"HMS har åtagit sig att arbeta enligt "Science based Targets" i linje med Parisavtalet för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C.

Som företag kan vi erbjuda många hållbarhetsvinster för våra kunder eftersom de kan använda våra produkter för att minska antalet serviceresor och optimera energianvändningen.

Men vi kan också göra mycket i vår egen verksamhet för att minska vårt koldioxidavtryck.

Richard Skog
COO, Operativ chef

HMS samhällsansvar

Pågående hållbarhetsinitiativ

HMS-csr-corporate-social-responsibility

Effektiv energiförbrukning med HMS produkter

Automatiserade processer och intelligent industriell kommunikation möjliggör effektivare energiförbrukning i industriell utrustning - detta är HMS främsta bidrag till hållbar utveckling.

HMS-csr-waste-management

Avfallshantering

HMS ambition är att minska mängden avfall och öka andelen som går till återvinning. Vi ser kontinuerligt över användningen av material i förpackningsprocesser och ersätter plastmaterial med pappersmaterial.

HMS-csr-wind-power

Växande vindkraftsverksamhet

Våra produkter används ofta i den snabba utbyggnaden av vindkraft – en viktig faktor för att nå Parismålen.

HMS-csr-reduced-travelling-smart-energy-use

Minskat resande och smartare energianvändning

Genom att använda våra Ewon- och Intesis-lösningar uppskattar vi att våra kunder minskar sin miljöpåverkan med över en miljon ton CO₂ per år – vilket motsvarar bränsleförbrukningen för 29 000 bilar.

Utmärkelser och certifikat för hållbarhet

Ansvarsfullt företagande

Affärsetik och socialt ansvar

HMS-csr-ethics-societal-growth

HMS prioriterar etik och samhällelig tillväxt

HMS har upprättat goda arbetsvillkor genom hela värdekedjan och bidrar därmed till samhällsutvecklingen på de platser där HMS bedriver egen verksamhet eller via partners. Det innebär också att ta ansvar för det samhälle där HMS verkar genom att bekämpa korruption och respektera mänskliga rättigheter.

HMS CSR

Fokusområden

HMS-csr-code-of-conduct

Energieffektivisering

Automatiserade processer och intelligent industriell kommunikation möjliggör effektivare energiförbrukning i industriell utrustning - detta är HMS främsta bidrag till hållbar utveckling.

HMS-csr-human-rights

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter spelar en viktig roll i HMS uppförandekod. HMS stöder och respekterar skyddet av mänskliga rättigheter och garanterar att företaget inte är inblandat i brott mot de mänskliga rättigheterna.

HMS-csr-conflict-minerals

Konfliktmineraler

Utvinning av metaller och mineraler som används i elektroniska produkter kan utgöra en risk beroende på var materialet utvinns. HMS policy för konfliktmineraler ger vägledning för hur spårbarhetsrapportering ska utföras i leverantörskedjan för att säkerställa en konfliktfri leverantörskedja.

HMS-csr-compliance

Överensstämmelse

Miljölagstiftning och andra lagkrav inom hållbarhetsområdet bevakas och följs upp regelbundet, inklusive men inte begränsat till REACH- och RoHS-direktiven, regelverk för konfliktmineraler och utökat producentansvar för hantering av uttjänt elektrisk utrustning, batterier och förpackningar.

HMS-csr-anti-corruption

Anti-korruption

Vi har nolltolerans mot mutor och korruption och i uppförandekoden står det tydligt att medarbetare och underleverantörer inte ska delta i korruption och att de ska agera etiskt och ansvarsfullt i hela HMS värdekedja.

HMS-csr-customer-data

Uppgifter om kunder

HMS verksamhet innebär hantering av kunddata som genereras i HMS system och molntjänster. Vi vidtar lämpliga åtgärder för att skydda konfidentialiteten och integriteten för de personuppgifter och kommunikationsdata som tillhandahålls, samlas in och/eller lagras i våra system.

Medarbetarnas engagemang

Personlig och yrkesmässig utveckling

HMS-csr-sustainability-agenda

Små produkter - stora energibesparingar

HMS Networks har en ambitiös hållbarhetsagenda för att minska vårt koldioxidavtryck. Det innebär att alla team måste vända på varje sten för att leta efter hållbarhetsvinster. 

Ett team som har haft detta i åtanke är Anybus utvecklingsavdelning i Halmstad. De utvecklar världsledande Anybus industriella kommunikationsprodukter som gör det möjligt för industriella maskiner att kommunicera på alla industriella nätverk (därav namnet Anybus). 

HMS-csr-forest-of-hms

Plantering av träd

HMS Intesis-team deltog i en trädplanteringsaktivitet där 62 träd planterades. Pinyoner tall- och kornellfrön planterades i skogarna kring Igualada i Spanien. HMS erhöll ett certifikat från Life Climark som bekräftar att 3,5 ton CO2 kommer att bindas under de kommande 25 åren.

Fokusområden för medarbetarengagemang

Hälsa och utveckling

Medarbetarnas hälsa och välbefinnande är högsta prioritet. HMS stödjer olika hälsorelaterade aktiviteter internationellt och undersöker kontinuerligt kompetensutveckling för att organisationen ska vara uppdaterad med den kompetens som krävs för framtiden.

Företagskultur

Även om HMS håller på att bli ett allt större företag är det fortfarande viktigt för oss att behålla kulturen i ett mindre entreprenörsdrivet företag. HMS organisatoriska upplägg med Business Units och Market Units säkerställer att teamen inte blir för stora och behåller också den entreprenöriella känslan.

Ledarskap

HMS genomför kontinuerligt ledarskapsutvecklingsprogram för att utveckla ledare och säkerställa ett modernt ledarskap. Internationell synkronisering och delning på chefsnivå stärks av HMS återkommande Leadership Summit.

Etik och antikorruption

HMS är stolt över att vara en bra arbetsgivare och rättvis affärspartner runt om i världen. HMS uppförandekod innehåller strikt formulerade policyer avseende affärsetik och antikorruption, vilka förväntas följas – både internt och av HMS partners i värdekedjan.

Ansvarsfull skattebetalare

HMS är ett internationellt företag med dotterbolag över hela världen som vill ta lokalt ansvar för sin verksamhet enligt lokala regler. HMS ägnar sig därför inte åt komplexa internationella upplägg för att undvika skatt. Skatterna betalas helt enkelt där HMS bedriver verksamheten.

Mångfald och jämställdhet

HMS verkar inom ett område som traditionellt är mansdominerat. HMS strävar dock efter ökad mångfald i alla aspekter av verksamheten. HMS följer kontinuerligt fördelningen mellan män och kvinnor – både för medarbetare i allmänhet såväl som för chefer.

HMS-csr-environmental-policy
Nedladdningar

HMS miljöpolicy

Långsiktigt hållbara affärer som bedrivs med miljö och klimat i åtanke är ett av HMS fokusområden. HMS primära klimatpåverkan kommer från materialutvinning, produktion och transporter. För att vägleda materialval, leverantörer och resurshantering har HMS tagit fram en miljöpolicy.

Relaterade dokument

Fil Filtyp Storlek
HMS Prestationsöversikt
pdf 70,0 KB
Download
Persistent Organic Pollutants (POPs)
pdf 473,1 KB
Download
National Defense Authorization Act (NDAA)
pdf 756,8 KB
Download
HMS ISO 9001 Ravensburg in French
pdf 61,5 KB
Download
CMRT (v. 6.31)
xlsx 1,6 MB
Download
HMS Group Quality Policy
pdf 2,5 MB
Download
HMS ISO 14001 Certificate
pdf 72,7 KB
Download
California Proposition 65
pdf 472,6 KB
Download
US Toxic Substances Control Act (TSCA)
pdf 576,3 KB
Download
HMS Supplier Code of Conduct
pdf 6,2 MB
Download
HMS ISO 14001 Intesis in English
pdf 201,2 KB
Download
HMS ISO 9001 Intesis in English
pdf 200,4 KB
Download
HMS Group Environmental Policy
pdf 2,3 MB
Download
HMS ISO 9001 Ravensburg in German
pdf 61,2 KB
Download
HMS ISO 9001 Ravensburg in English
pdf 59,5 KB
Download
HMS General Purchasing Conditions
pdf 256,8 KB
Download
HMS Code of Conduct
pdf 5,5 MB
Download
HMS RoHS declaration
pdf 566,3 KB
Download
HMS REACH declaration
pdf 354,7 KB
Download
HMS Conflict Minerals Policy
pdf 115,9 KB
Download
HMS ISO 9001 Certificate
pdf 72,7 KB
Download

Du kanske också är intresserad av

HMS_Meeting
Om oss

HMS skapar produkter som gör det möjligt för industriell utrustning att kommunicera och dela information med programvara och system.

HMS_Production_5
Produktion

I moderna produktionsanläggningar tillverkar HMS industriella kommunikationsprodukter med extrema kvalitetskrav.

shutterstock_1335730826
Teknologier vi arbetar med

5G, IIoT, Industrial Ethernet, Safety, AI, e-mobility, batterikommunikation – HMS visar vägen.

People_and_Buildings_2023_DSC_1911
Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig? Få teknisk support, gör en beställning, prata med en expert och mycket mer.