Valberedning

 

Årsstämman 2017 beslutade om instruktioner för valberedningen avseende tillsättande av valberedningen och valberedningens uppdrag.


Enligt instruktionerna ska valberedningen bestå av en representant från var och en av de fyra största ägarna samt styrelsens ordförande. Om någon av de fyra största ägarna avstår från sin rätt att utse representant till valberedningen så går rätten vidare till i storleksordning nästa aktieägare. Valberedningens uppgift skall vara att inför årsstämman förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid stämma, arvodesfrågor och därtill hörande frågor, samt i förekommande fall, val av revisor.

Enligt årsstämmans riktlinjer för valberedningens arbete har följande personer utsetts till valberedning inför årsstämman 2021:  
  • Johan Hjertonsson, Investment AB Latour
  • Staffan Dahlström, eget innehav
  • Evert Carlsson, Swedbank Robur Fonder
  • Per Trygg, SEB Fonder
  • Charlotte Brogren, styrelsens ordförande

De fyra ägarrepresentanterna i valberedningen representerar tillsammans ca 55 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget per 31 augusti 2020.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det senast den 1 februari 2021 via e-post till:valberedningen@hms.se eller med brev till HMS Networks AB, Att: Valberedningen, Box 4126, 300 04 Halmstad.

Principer för inrättande av valberedning