Så styrs HMS

HMS aktieägare är de som ytterst fattar beslut om koncernens styrning. På årsstämman utser aktieägarna styrelse, styrelsens ordförande och revisorer samt beslutar om hur valberedning ska utses. Styrelsen ansvarar inför ägarna för koncernens organisation och förvaltning av koncernens angelägenheter. Revisorerna rapporterar på årsstämman om sin granskning.

Bolagstyrning

Aktieägare och årsstämma

Aktieägares rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas på bolagsstämman, som är bolagets högsta beslutande organ. Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) beslutar bland annat om fastställande av resultat- och balansräkning, vinstdisposition, ansvarsfrihet för styrelsen, ny styrelse, nya revisorer samt ersättning till styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter och till revisorer. Årsstämman beslutar också om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

 

Valberedning

Årsstämman beslutar om hur valberedningen ska utses. Valberedningens uppgift är att bereda och lämna förslag till nästa årsstämma på ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt om arvode till ordföranden och övriga ledamöter.

I valberedningens uppdrag ingår att utvärdera styrelsens arbete, i första hand utifrån den rapport som styrelsens ordförande lämnar till valberedningen. Valberedningen föreslår även val av revisorer och arvode till dessa.

Mer om valberedningen

 

Externa revisorer

Revisorer utses av årsstämman för närvarande för en period om fyra år, vilket borgar för kontinuitet och djup i revisionsarbetet. Revisorerna är ansvariga inför aktieägarna på stämman och lämnar en revisionsberättelse över bland annat årsredovisningen och styrelsens förvaltning.

Revisorerna rapporterar muntligen och skriftligen löpande till revisionsutskottet om hur revisionen har bedrivits och hur de bedömer att ordningen och kontrollen är i bolaget. Revisorerna rapporterar även personligen två gånger per år till hela styrelsen om sin granskning och avger omdöme om den interna kontrollen.

Årsstämman 2021 valde Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisionsbyrå, med den auktoriserade revisorn Johan Palmgren som huvudansvarig revisor till och med datum för nästkommande årsstämma. Utöver revision bistår PwC med rådgivning avseende redovisning och skatter. Rådgivningen bedöms ej vara föremål för jävsituation.

 

Styrelse

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltar bolagets angelägenheter för ägarnas räkning. Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och se till att bolaget är organiserat så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållande i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 

Styrelsen fastställer policies och instruktioner för hur detta ska gå till och fastställer en arbetsordning för styrelsen och en instruktion för verkställande direktören.

Av dessa centrala styrdokument framgår hur ansvar och befogenheter fördelas mellan styrelsen som helhet, utskott och kommittéer, samt mellan styrelsens ordföranden och verkställande direktören. Styrelsen utser verkställande direktör. 

Ordföranden ansvarar för utvärdering av styrelsens arbete och delger valberedningen resultatet av utvärderingen.

 

Ersättningsutskott

Inom sig utser styrelsen ett ersättningsutskott som löpande utvärderar de ledande befattningshavarnas anställningsvillkor mot bakgrund av gällande marknadsvillkor för motsvarande befattningshavare i andra företag.

Styrelsen beslutar om principer för ersättning till ledande befattningshavare och ersättning till den verkställande direktören. Ersättningsutskottet består av styrelsens ordförande (Charlotte Brogren) och en av styrelsens utsedda styrelseledamöter (Cecilia Wachtmeister). Till ordförande i ersättningsutskottet utsågs Charlotte Brogren.

Riktlinjer för erstättning till ledande befattningshavare 2020

 

Revisionsutskott

Inom sig utser styrelsen ett revisionsutskott, som övervakar den finansiella rapporteringen genom att granska alla kritiska redovisningsfrågor och andra förhållanden som kan påverka den finansiella rapporteringens kvalitativa innehåll.

Utskottet övervakar även effektiviteten i bolagets och koncernens interna kontroll, riskhanteringssystem samt de externa revisorernas opartiskhet och självständighet. Utskottet utvärderar revisionsinsatsen och biträder valberedningen i fråga om val av revisor.

I utskottet beslutar man även om alla inköp av konsulttjänster från bolagets revisor som inte faller inom revisionsnära rådgivning.

Revisionsutskottet består av två av styrelsen utsedda styrelseledamöter (Anders Mörck och Fredrik Hansson). Till ordförande i revisionsutskottet utsågs Anders Mörck.

Utskottet har regelbunden kontakt med externrevisorerna, som rapporterar till utskottet om viktiga omständigheter vilka framkommit vid den lagstadgade revisionen, särskilt om eventuella brister i den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen.

 

Utvecklingsutskott

Inom sig utser styrelsen ett utvecklingsutskott. Utskottet ska verka som bollplank till HMS ledning runt frågor om forskning och utveckling, enskilda projekt och bolagets portfölj av utvecklingsprojekt, organisation av utvecklingsavdelningen och dess ledning samt personal och kompetensutveckling.

Utskottet ska dessutom vara en resurs för att bereda och förankra forsknings- och utvecklingsärenden som kräver styrelsebeslut på grund av strategisk inriktning, investeringsbeslut eller samarbeten med andra parter. Utskottet ska säkerställa att HMS styrelse är insatt och uppdaterad på, för HMS utveckling, relevanta frågeställningar inom området för forskning och utveckling.

Utvecklingsutskottet består av tre av styrelsen utsedda styrelseledamöter (Charlotte Brogren, Niklas Edling och Ulf Södergren). Till ordförande i utvecklingsutskottet utsågs Ulf Södergren.

 

Verkställande direktör och koncernledning

Verkställande direktör ansvarar för bolagets affärsutveckling samt leder och samordnar den dagliga verksamheten i enlighet med de instruktioner och anvisningar som styrelsen har antagit.

Det innebär bland annat ansvar för ekonomisk rapportering, framtagande av informations- och beslutsunderlag samt att förpliktelser, avtal eller andra juridiska handlingar inte står i strid med svenska eller utländska lagar och författningar.

Verkställande direktör ska också övervaka att målsättningar, policies och strategiska planer följs och vid behov uppdateras.

Verkställande direktör utser övriga medlemmar i koncernledningen. Verkställande direktör ansvarar dessutom för att styrelsen får information och nödvändigt beslutsunderlag, vilket sänds till samtliga ledamöter sju dagar före styrelsemötena, samt är föredragande vid dessa. 

Verkställande direktör håller kontinuerligt styrelsen och ordföranden informerade om bolagets och koncernens finansiella ställning och utveckling.

 

Företagsstyrningsdokument

FilVersionStorlekLadda ner
HMS Bolagsordning 129,10 KB Ladda ner
HMS Bolagsstyrningsrapport 2020 1,52 MB Ladda ner
HMS Bolagsstyrningsrapport 2019 427,58 KB Ladda ner
HMS Bolagsstyrningsrapport 2018 4,92 MB Ladda ner
HMS Bolagsstyrningsrapport 2017 237,78 KB Ladda ner
HMS Bolagsstyrningsrapport 2016 690,16 KB Ladda ner
HMS Bolagsstyrningsrapport 2015 382,65 KB Ladda ner
HMS Bolagsstyrningsrapport 2014 1,28 MB Ladda ner
HMS Bolagsstyrningsrapport 2013 1,04 MB Ladda ner
HMS Bolagsstyrningsrapport 2012 1,12 MB Ladda ner
HMS Bolagsstyrningsrapport 2011 2,77 MB Ladda ner
HMS Bolagsstyrningsrapport 2010 812,58 KB Ladda ner