Regulatoriska pressmeddelanden från HMS Networks

Finansiella nyheter från HMS Networks.

Pressmeddelanden

Finansiella nyheter och pressmeddelanden från HMS Networks

HMS Q2 Rapport 2019

by User Not Found | jul 16, 2019

HMS Networks: Delårsrapport 2019, januari - juni

 

Kvartalet

 • Andra kvartalets omsättning uppgick till 416 MSEK (329), motsvarande en ökning med 26 %. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning med 19 MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 72 MSEK (63) motsvarande en rörelsemarginal på 17 % (19)
 • Orderingången uppgick till 375 MSEK (336), motsvarande en ökning med 11 %
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 51 MSEK (51)
 • Resultat efter skatt uppgick till 51 MSEK (42) och vinst per aktie till 1,10 SEK (0,90)
 • Förvärv har skett av 74,9 % av aktierna i tyska bolaget WEBfactory GmbH
 • Förvärv har skett av 100 % av aktierna i holländska bolaget Raster Products B.V.

Första halvåret

 • Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 796 MSEK (649), vilket motsvarar en ökning med 23 %. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning med 43 MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 132 MSEK (125), motsvarande en rörelsemarginal på 17 % (19)
 • Orderingången uppgick till 762 MSEK (686), motsvarande en ökning med 11 %
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 103 MSEK (71)
 • Resultat efter skatt uppgick till 92 MSEK (79) och vinst per aktie till 1,98 SEK (1,69)

VD kommentar

Årets andra kvartal bjöd på en blandad bild. Vi når dels en rekordomsättning med 416 MSEK och vårt näst bästa kvartalsresultat någonsin med 72 MSEK, samtidigt som den organiska orderingången i lokala valutor är svag och i stort sett på samma nivå som föregående år (+1 %). Försäljningsökningen på 26 % är en kombination av organisk tillväxt (+13 %), valutaeffekter (+5 %) och förvärvseffekter (+8 %). Den stora skillnaden mellan försäljning och orderingång beror dels på att ett antal större order från 2018 levererats under kvartalet samt en svagare utveckling på orderingången under kvartalets sista del.

Bruttomarginalen har utvecklats enligt förväntan och har stärkts från första kvartalet till 61,2 %. Primärt är det prisökningar på äldre produkter i kombination med positiv marginaleffekt från förvärvet av WEBfactory som ligger bakom förbättringen. Trots en ökad kostnadsmassa, till följd av fortsatta satsningar inom både marknads- och utvecklingsorganisationen samt förvärvseffekter, kan vi redovisa ett rörelseresultat om 72 MSEK motsvarande en marginal om 17 %.

Det marknadsläge vi rapporterade om efter första kvartalet fortsätter även i detta kvartal, vilket innebär ökad osäkerhet i det korta perspektivet kring investeringar inom våra industriella segment. Detta avspeglas nu i en försvagad orderingång på de flesta av våra marknader och en ökad försiktighet hos våra kunder där vi framförallt ser en avmattning i löpande kundorder från befintliga kunder. Vi ser ett stort intresse kring våra nya produkter och har under kvartalet överträffat interna förväntningar kring nya Design-wins för våra Embedded produkter, så vi känner trygghet i att vi har ett attraktivt produkterbjudande för att skapa framtida tillväxt i det längre perspektivet.

I Asien har vi under kvartalet levererat ut flera större order som vi erhöll 2018 vilket skapat bra tillväxt men underliggande är det en svag utveckling på orderingången framför allt i Japan. Trots att vår verksamhet i Kina och Indien går relativt bra och växer så drar den stora men svaga japanska marknaden ned Asien som helhet. Även i USA är bilden blandad med bra fakturering men svag orderingång, vilket avspeglar den ökade osäkerhet våra amerikanska kunder ser i konjunkturen och handelssituationen. Europa och den viktiga tyska marknaden har varit relativt stabil men vi ser indikationer på att våra kunders kunder intar en ökad försiktighet gällande framtida investeringar.

Sedan april är HMS majoritetsägare (74,9 %) av tyska WEBfactory GmbH. Vi har som ambition att använda WEBfactorys mjukvara som ett värdeskapande tillbehör för våra kunder som vill visualisera data från sina maskiner som är anslutna via vår IIoT lösning HMS-HUB.

Vi har under kvartalet även förvärvat holländska Raster Products B.V., som varit vår distributör för en del av våra produkter under många år. 80 % av Rasters omsättning består idag av HMS produkterbjudande och vi avser att fortsätta utveckla verksamheten och bygga en större bas för ökad försäljning av HMS erbjudande i Nederländerna, som är en intressant marknad för framtiden.

Vi har under kvartalet, via vårt HMS Labs team, inlett ett arbete kring Machine Learning (ML) för att utforska hur vi kan stödja våra kunder att implementera AI funktioner i deras industriella utrustningar i framtiden. Vi fortsätter vår satsning kring 5G och har under kvartalet medverkat i olika marknadsaktiviteter i Tyskland och USA kring 5G tillsammans med ledande aktörer inom Telecom, där vi ser ett stort intresse att använda 5G kommunikationsteknologi inom industriella applikationer.

Trots det osäkrare investeringsklimatet inom våra huvudsegment, vilket kommer vara utmanande för vår tillväxt i det korta perspektivet, håller vi fast vid våra ambitiösa långsiktiga mål - en långsiktig tillväxt på 20 % per år och en rörelsemarginal om 20 %. Vårt fokus är att driva fortsatt tillväxt inom alla våra verksamhetsområden. Vi arbetar vidare med våra långsiktiga tillväxtmål utifrån en balanserad syn på kostnader och tillväxtpotential. Långsiktigt bedömer vi att marknaden för industriell datakommunikation kommer att utgöra ett intressant tillväxtområde och vi fortsätter fokusera kring vårt motto “HMS – Connecting Devices”.

Halmstad 2019-07-16

Staffan Dahlström
Verkställande Direktör

Ytterligare information kan erhållas av:
CEO Staffan Dahlström, telefon 035 – 17 29 01
CFO Joakim Nideborn, telefon 035 – 710 69 83

HMS Networks Q2 Rapport 2019 (Svenska)


Mediekontakt

JOAKIM NIDEBORN

Head of Investor Relations

Tel: +46 35 17 29 00

Email: joni@hms.se

Pressbilder

Ladda ner pressbilder från vårt bildbibliotek.

Pressbilder på Flickr