Regulatoriska pressmeddelanden från HMS Networks

Finansiella nyheter från HMS Networks.

Pressmeddelanden

Finansiella nyheter och pressmeddelanden från HMS Networks

Stämmokommuniké från årsstämma i HMS

by User Not Found | apr 26, 2017

HMS Networks AB (publ) har per den 26 april 2017 hållit årsstämma. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Beslut avseende utdelning
Årsstämman beslutade bifalla styrelsens förslag om utdelning med 4,00 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning fastslogs den 28 april 2017. Utdelning beräknas därmed att utsändas genom VPC AB:s försorg den 4 maj 2017.

Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning
Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat- och balansräkning för HMS Networks AB, samt koncernens resultat- och balansräkning. Styrelsen och bolagets verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Beslut avseende val av styrelse, revisor och arvoden
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, nämligen

  • att sex (6) ordinarie styrelseledamöter väljs utan några styrelsesuppleanter,
  • att omval sker av styrelseledamöterna Ray Mauritsson, Henrik Johansson,
    Charlotte Brogren, Kerstin Lindell, Fredrik Hansson och Anders Mörck
  • att Charlotte Brogren väljs till ordförande i styrelsen,
  • att till revisor välja PwC med huvudansvarig revisor Fredrik Göransson,
  • att arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 1 450 000 kr att fördelas mellan i bolaget ej anställda ledamöter
    med 450 000 kr till styrelsens ordförande samt 200 000 kr vardera till övriga ledamöter.

                   
Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra ledamöter av den verkställande ledningen.
Årsstämman fastslog i enlighet med styrelsens förslag riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.

Beslut om kriterier avseende utseende av ledamöter i valberedning m.m.
Årsstämman fastställde valberedningens förslag gällande kriterier avseende fastställande av ledamöter i valberedningen. Valberedningen skall således bestå av representanter från de fyra största ägarna i bolaget den 31/8.

Beslut om uppdelning av bolagets aktier (aktiesplit)
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en uppdelning på 4:1 av bolagets aktie. Antalet aktier ökar efter registrering från 11 704 717 till 46 818 868. Efter registrering av uppdelningen kommer kvotvärdet på bolagets aktie att uppgå till 0,025 Kr. I anslutning till beslut om uppdelning av aktien beslutades även om förändring av bolagsordningen punkt 5 där antalet aktier ändras från lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 till lägst 40 000 000 och högst 160 000 000.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemission
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag gällande emittering av högst 2 200 000 aktier i samband med företagsförvärv och i enlighet med förelagda kriterier.

Beslut avseende förvärv av aktier
Årsstämman fastställde styrelsens förslag gällande förvärv av aktier i HMS Networks AB inom ramen för befintliga aktiesparprogram. Baserat på uppslutningen i Aktiesparprogrammen 2013 - 2017 uppgår det maximala antalet matchnings aktier som ska återköpas enligt dessa program till 184 000 samt totala antalet prestationsaktier till 184 000, vilket totalt motsvarar omkring 0.8 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Årsstämman beslutade även att de enligt beslutet förvärvade aktierna skall överlåtas till deltagarna i aktiesparprogrammen som matchnings och prestationsaktier

Beslut om kriterier avseende inrättande av aktiesparprogram
Årsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag att införa ett prestationsbaserat Aktiesparprogram 2018 - 2021. Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att inom ramen för Aktiesparprogram 2018 - 2021 förvärva egna aktier i bolaget samt att överlåta de härigenom förvärvade aktierna för att uppfylla förpliktelsen om matchnings och prestationsaktier till deltagarna i aktiesparprogrammet.

Samtliga årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

För ytterligare information vänligen kontakta:
CEO Staffan Dahlström, telefon: 035-17 29 01 
CFO Gunnar Högberg, telefon: 035-17 29 95


Mediekontakt

JOAKIM NIDEBORN

Head of Investor Relations

Tel: +46 35 17 29 00

Email: joni@hms.se

Pressbilder

Ladda ner pressbilder från vårt bildbibliotek.

Pressbilder på Flickr