Pressmeddelanden från HMS Networks

Få alla senaste finansiella och företagsnyheter från HMS Networks runt om i världen

Pressmeddelanden

Finansiella nyheter och pressmeddelanden från HMS Networks

Stämmokommuniké från årsstämma i HMS

by User Not Found | apr 28, 2016
HMS Networks AB (publ) har per den 28 april 2016 hållit årsstämma. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Beslut avseende utdelning
Årsstämman beslutade bifalla styrelsens förslag om utdelning med 2,50 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning fastslogs den 2 maj 2016. Utdelning beräknas därmed att utsändas genom VPC AB:s försorg den 6 maj 2016.

Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning
Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat- och balansräkning för HMS Networks AB, samt koncernens resultat- och balansräkning. Styrelsen och bolagets verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Beslut avseende val av styrelse, revisor och arvoden
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, nämligen
• att sex (6) ordinarie styrelseledamöter väljs utan några styrelsesuppleanter,
• att omval sker av styrelseledamöterna Ray Mauritsson, Henrik Johansson, Charlotte Brogren, Kerstin Lindell och Fredrik Hansson,
• att nyval sker av styrelseledamoten Anders Mörck,
• att Charlotte Brogren väljs till ordförande i styrelsen,
• att till revisor välja PwC med huvudansvarig revisor Fredrik Göransson,
• att arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 1 275 000 kr att fördelas mellan i bolaget ej anställda ledamöter med 400 000 kr till styrelsens ordförande samt 175 000 kr vardera till övriga ledamöter.

Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra ledamöter av den verkställande ledningen.
Årsstämman fastslog i enlighet med styrelsens förslag riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.

Beslut om kriterier avseende utseende av ledamöter i valberedning m.m.
Årsstämman fastställde styrelsens förslag gällande kriterier avseende fastställande av ledamöter i valberedningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemission
Årsstämman fastställde styrelsens förslag gällande kriterier för emittering av nya aktier.

Beslut avseende förvärv av aktier
Årsstämman fastställde styrelsens förslag gällande förvärv av aktier i HMS Networks AB för aktiesparprogram 2016.

Beslut om kriterier avseende inrättande av aktiesparprogram
Årsstämman fastställde styrelsens förslag gällande kriterier för inrättande av aktiesparprogram.

Samtliga årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

För ytterligare information vänligen kontakta:
CEO Staffan Dahlström, telefon: 035-17 29 01
CFO Gunnar Högberg, telefon: 035-17 29 95

Mediekontakt

JOAKIM NIDEBORN

Head of Investor Relations

Tel: +46 35 17 29 00

Email: joni@hms.se

Pressbilder

Ladda ner pressbilder från vårt bildbibliotek.

Klicka här

Mer information

Artikel

Fem anledningar att investera i HMS

Med en affärsidé i linje med framtiden och med innovation i blodet, är HMS därför ett bolag som siktar på framtida tillväxt.
Information

Finansiell Information

Under det senaste årtiondet har HMS vuxit med i genomsnitt 20% per år. Läs mer om HMS-aktien och vår finansiella utveckling.
Rapporter

Finansiella Rapporter

Året har inletts stabilt för vår tillväxt och lönsamhet. Läs den senaste rapporten från HMS eller bläddra i vårt rapportarkiv.
Information

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning medverkar i utvecklingen av HMS' aktieägarvärden och investerarnas förtroende. Läs mer om hur HMS styrs.