Regulatoriska pressmeddelanden från HMS Networks

Finansiella nyheter från HMS Networks.

Pressmeddelanden

Finansiella nyheter och pressmeddelanden från HMS Networks

HMS Q2 Rapport 2015

by User Not Found | jul 23, 2015

Första halvåret 

  • Nettoomsättningen för första halvåret ökade med 24 % till 347 Mkr (281), vilket motsvarar en ökning med 13 % i lokala valutor
  • Rörelseresultat för årets första sex månader uppgick till 56 Mkr (42), motsvarande en rörelsemarginal på 16 % (15) 
  • Orderingången för första halvåret ökade med 15 % till 345 Mkr (301)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 37 Mkr (38)
  • Resultat efter skatt för perioden uppgick till 37 Mkr (28) och vinst per aktie till 3,26 kr (2,49)
  • På rullande tolv månader uppgick nettoomsättningen till 655 Mkr (546) motsvarande en ökning med 20 %. Rörelseresultatet uppgick till 111 Mkr (88) motsvarande en rörelsemarginal på 17 % (16)

Kvartalet 

  • Andra kvartalets omsättning ökade med 25 % till 177 Mkr (141) vilket motsvarar en ökning med 15 % i lokala valutor
  • Rörelseresultatet uppgick till 24 Mkr (21) motsvarande en rörelsemarginal på 14 % (15)
  • Orderingången under andra kvartalet uppgick till 170 Mkr (153)


VD kommentar
Under det andra kvartalet uppgick försäljningen till 177 Mkr, en ökning med 25 procent jämfört med samma period föregående år och nytt omsättningsrekord för HMS. Försäljningen påverkades positivt av valutaeffekter från framför allt den amerikanska dollarn. Samtidigt som Europa och Asien visar på fortsatt tillväxt, ser vi en svag utveckling i Nordamerika, främst kopplat till fördröjda kundprojekt och valutamotvind på exportmarknaden för våra amerikanska kunder. Samtliga produktgrupper visar en stabil tillväxt under kvartalet. Anybus och IXXAT utvecklas väl med en god mix av äldre återkommande och helt nya kunder. Netbiter växer i god takt men fortsatt på nivåer som är under våra förväntningar.

En fortsatt stabil bruttomarginal gör att rörelsevinsten ökar men en högre aktivitetsnivå medför ökande kostnader, främst inom försäljning och marknadsföring. Samtidigt minskar andelen balanserade utvecklingskostnader, vilket medför att rörelsemarginalen för det andra kvartalet landar på 14 %.

IXXAT Automation GmbH, som förvärvades 2013, har nu tagit sista steget i sin integration in i HMS. Försäljning och produktion är nu integrerade i HMS globala system. Teknik- och produkt-utveckling är nu namnändrad till HMS Technology Center Ravensburg GmbH, en verksamhet som i juni flyttade in i våra nybyggda lokaler i Ravensburg. IXXAT namnet fortlever med en allt starkare marknadsposition som ett produktvarumärke inom HMS.

Vi intar en försiktigt positiv inställning till marknadsutvecklingen och vi bedömer förutsättningarna för en långsiktig tillväxt som goda.

Vårt fokus är fortsatt att driva tillväxt inom våra tre produktvarumärken Anybus, Netbiter och IXXAT. Vi arbetar
vidare med att balansera vår långsiktiga tillväxtstrategi med en återhållsam syn på kostnader och nya resurser. Långsiktigt bedömer vi att marknaden för industriell datakommunikation och fjärrövervakning kommer att utgöra ett intressant tillväxtområde och vi fortsätter fokusera kring vårt motto “HMS – Connecting Devices”.

Halmstad 2015-07-22

Staffan Dahlström
Verkställande Direktör

HMS Networks Q2 Rapport 2015 (Svenska)


Mediekontakt

JOAKIM NIDEBORN

Head of Investor Relations

Tel: +46 35 17 29 00

Email: joni@hms.se

Pressbilder

Ladda ner pressbilder från vårt bildbibliotek.

Pressbilder på Flickr