Kvalitet för oss

Kvalitet är kärnan i HMS utbud. I slutändan är det våra produkters kvalitet och funktionalitet som möjliggör vår verksamhet.

Hållbarhet för oss

Vår vision är att koppla upp industriella enheter för en mer produktiv och hållbar värld. Vi kombinerar tillväxt- och lönsamhetsambitioner med miljömässigt och socialt ansvar.

Vårt primära miljömål: Nettopositivt C02-avtryck 2025

- Staffan Dahlström, VD och koncernchef

CSR | Kvalitet och hållbarhet

Kvalitet-hallbarhet-csr-HMS-Networks

Dessa saker måste fungera!

HMS produkter används i affärskritiska applikationer där kvalitet, livslängd och hållbarhet är nyckelfaktorer. Vi arbetar enligt det ISO 9001-certifierade kvalitetssystemet och vi har för närvarande en leveransnivå i tid på 98%. Returer ligger på 0,02%. Det här är bra siffror, men vi siktar på förbättring.

The-global-goals-UN

Tre fokusområden för hållbarhet

HMS definierat tre fokusområden för hållbarhet baserade på FN:s 17 mål för hållbar utveckling: miljö, samhällsansvar och medarbetarengagemang.

MILJÖ

Minimera klimatpåverkan i vår verksamhet

SAMHÄLLSANSVAR

Affärsetik och socialt ansvar

MEDARBETARENGAGEMANG

Personlig och yrkesmässig utveckling

En komplett hållbarhetsrapport presenteras varje år som en integrerad del av Årsredovisningen. Hållbarhetsrapporten har upprättats i enlighet med GRI Standards, kärnvärden och i enlighet med bestämmelserna i kapitel 6 och 7 i Årsredovisningslagen.

 

1. Miljö — Minimera klimatpåverkan i vår verksamhet

En långsiktigt hållbar verksamhet bedrivs med miljö och klimat i åtanke och klimatpåverkan är ett av HMS fokusområden framöver. HMS primära klimatpåverkan kommer från materialutvinning, produktion och transporter. För att vägleda företagets verksamhet avseende materialval, leverantörer och resurshantering har HMS tagit fram en miljöpolicy.

HMS Group Miljöpolicy

MÅL: 100% FÖRNYBART

”Under 2020 använde våra affärsenheter Anybus och Ixxat 100 procent förnybar energi och
affärsenheten Ewon ökade sin andel förnybar energi från 10 till 70 procent. Vårt mål är att all
energiförbrukning inom vår verksamhet ska komma från förnybara energikällor.”

Theres Borssén
Kvalitets- och hållbarhetssamordnare

quality-and-sustainability-hms

Pågående hållbarhetsinitiativ av HMS

quality-and-sustainability-hms

GÖRA HMS BILPARK ELEKTRISK

quality-and-sustainability-hms

GRÖNA ENERGIKÄLLOR FÖR HMS VERKSAMHET

quality-and-sustainability-hms

OPTIMERA ENERGIFÖRBRUKNINGEN FÖR HMS VERKSAMHET

quality-and-sustainability-hms

OPTIMERA TRANSPORTER TILL/FRÅN HMS

quality-and-sustainability-hms

MINIMERA CO2-PÅVERKAN FRÅN HMS LEVERANTÖRER

quality-and-sustainability-hms

MINIMERA FLYGRESOR FÖR HMS PERSONAL

quality-and-sustainability-hms

ANSVAR FÖR PRODUKTER EFTER ANVÄNDNING

 

Så minimerar vi vår klimatpåverkan

quality-and-sustainability-hms

HMS-Effekten

HMS främsta bidrag till hållbar utveckling är att erbjuda produkter som möjliggör energibespa-ringar för våra kunder, samt att minska antalet serviceresor för våra kunder.

Automatiserade pro-cesser och intelligent industriell kommunikation möjliggör lägre energiförbrukning för industriell utrustning såsom motorstyrningar, pumpar och fläktsystem. HMS produkter för fjärråtkomst och övervak-ning kan också användas för att hantera globala hållbarhetsutmaningar.

Intelligent fjärrövervak-ning av industriell utrustning ger energibespa-ringar, både genom effektivare drift och ett minskat behov av resor för inspektion av anläggningar.

Minskat resande med Ewons lösningar

quality-and-sustainability-hms

HMS produkter

HMS behöver också sörja för låg miljöpåverkan inom den egna verksamheten och de egna produkterna.

METALLER OCH KEMIKALIER

HMS produkter innefattar elektronik som innehåller metaller och kemikalier som kan vara skadliga för miljö och hälsa. HMS arbetar för att bevara användningen till ett absolut minimum.

Våra produkter uppfyller kraven i RoHS-direktivet om begränsning av farliga ämnen. Alla undantag som kan tillämpas definieras i HMS RoHS deklaration.

Några av HMS produkter innehåller ämnen som är inkluderade i REACH kandidatlista. I fall där koncentreringen överstiger 0.1% w/w, säkerställer vi att tillämpliga krav följs. Vi för vidare informationen till kunder och meddelar ECHA (SCIP databas).

Vi arbetar ständigt i nära samarbete med våra leverantörer för att hitta sätta att eliminera användningen av SVHCs (Substances of Very High Concern) och ersätta dem med mindre farliga ämnen och teknologier.

REACH Deklaration

RoHS Deklaration

Kvalitet-hallbarhet-csr-HMS-Networks

Avfall

HMS ambition är att reducera mängden avfall och öka andelen som går till återvinning.

HMS har granskat användningen av material i förpackningsprocesserna och ersatt plastmaterial med pappersmaterial i delar av förpackningsprocessen. Denna utfasning av plastmaterial i förpackningsprocesserna kommer att fortgå så länge det är tekniskt möjligt och inte påverkar produktens funktion.

Alla produkter som HMS tillhandahåller för installation hos slutkunder omfattas av WEE-Direktivet och är märkta med WEEE-symbolen (den överstrukna papperskorgen).
trashcan

Läs mer

Höjdpunkt: Växande vindkraftsverksamhet i Kina

quality-and-sustainability-hms

Under 2020 har HMS sett ett stort uppsving i vår verksamhet i Kina. HMS produkter används ofta i den snabba utbyggnaden av kinesisk vindkraft – en viktig del av den hållbarhetsstrategi som Kina har antagit för att ha noll utsläpp av växthusgaser senast 2060.

Höjdpunkt: Ewons produkter minskar serviceresor

flexy-energy-savings

Genom att använda våra Ewon-lösningar för fjärråtkomst och fjärrhantering av industriell utrustning uppskattar vi att våra kunder har kunnat minska sin miljöpåverkan med cirka 839 000 ton koldioxid under 2020 – en ökning med 36 procent jämfört med föregående år.

Så här har vi räknat: Vi har tittat på fjärruppkopplingar till vår Talk2M-molntjänst som varat mer än femton minuter. Från dessa uppkopplingar har vi beräknat antalet serviceresor som skulle ha behövts i stället för fjärruppkopplingen och räknat fram de utsläpp som resorna skulle ha orsakat.

2. Samhällsansvar —Affärsetik och socialt ansvar

HMS har upprättat goda arbetsvillkor genom hela värdekedjan – och bidrar därigenom positivt till samhällsutvecklingen på de platser där HMS bedriver egen verksamhet eller är aktiva via partners. Samhällsansvaret innefattar också att ta ansvar för det samhälle där HMS verkar genom att bekämpa korruption och respektera mänskliga rättigheter.

hms-sustainability

Affärsprinciper - Uppförandekod

HMS uppförandekod ger vägledning om hur HMS medarbetare ska agera etiskt och i enlighet med bolagets värderingar. Den behandlar centrala ämnen som trygga arbetsvillkor, ansvar för miljön, principer för att motverka korruption, etik i rela-tioner med kunder och leverantörer och en positiv samverkan med det samhälle HMS verkar i.

 

HMS Uppförandekod

HMS Leverantör Uppförandekod

hms-anti-corruption

Arbete mot korruption

HMS har nolltolerans mot mutor och korruption och i uppförandekoden står det tydligt att medarbetare och underleverantörer inte ska delta i eller främja korruption och att de ska agera etiskt och ansvarsfullt i hela HMS värdekedja.

human-rights

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter spelar en viktig roll i HMS uppförandekod. HMS stöder och respekterar skyd-det av mänskliga rättigheter och garanterar, genom interna processer och styrdokument, att företaget inte är inblandat i brott mot de mänskliga rättig-heterna. Leverantörer, distributörer, konsulter och andra affärspartner måste tillämpa principerna i HMS uppförandekod.

quality-and-sustainability-hms

Konfliktmineraler

Utvinning av metaller och mineraler som används i elektroniska produkter kan utgöra en risk beroende på var i världen materialet utvinns. HMS policy för konfliktmineraler ger vägledning om spårbarhetsrapportering i leveranskedjan för att säkerställa en konfliktfri leveranskedja.

 

HMS Konfliktmineraler Policy

hms-sustainability-quality

Behandling av kunddata

HMS verksamhet innebär behandling av kunddata som genereras i HMS system och molntjänster. HMS respekterar och skyddar kundernas integritet och säkerställer att data skyddas på bästa möjliga sätt genom att anpassa systemen samt informera om vilken data som lagras och behandlas. HMS molnlösning Talk2M är certifierad enligt ISO27001 för informationssäkerhet.

HMS vidtar lämpliga organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda konfidentialiteten och integriteten hos de personuppgifter och kommunikationsdata som tillhandahålls, samlas in och/eller lagras i våra system enligt GDPR.

HMS Integritetspolicy

3. Medarbetarengagemang —Personlig och yrkesmässig utveckling

HMS erbjuder medarbetarna spännande möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling i en dynamisk, växande och
internationell organisation. Företagskulturen är modern och öppen, där gemensamma värderingar, lärande och eget
ansvar prioriteras.

HMS arbetar kontinuerligt för att vara en attraktiv arbetsgivare och personalen erbjuds förmåner som
friskvårdsbidrag, träning, aktiviteter, föreläsningar och kompetensutveckling.

HMS siktar på att ha en Net Promotor Score (NPS) på över 25 för medarbetarna 2025.

hms-work-environment

Fokusområden för medarbetarengagemang

quality-and-sustainability-hms

 

Hälsa och Utveckling

Medarbetarnas hälsa och välbefinnande är högsta prioritet för HMS och företaget uppmuntrar medarbetarna att träna samt stödjer olika hälsorelaterade aktiviteter internationellt. Dessutom satsar HMS kontinuerligt på personalutveckling och erbjuder omfattande utvecklingsmöjligheter för att säkerställa att organisationen har den kunskap och kompetens som krävs för framtiden.

quality-and-sustainability-hms

 

Företagskultur

Även om HMS steg för steg blir ett allt större företag är det fortfarande viktigt för oss att behålla en kultur man kan finna i mindre entreprenörsföretag. HMS organisatoriska upplägg med Business Units och Market Units säkerställer att produktutvecklings- och försäljningsteamen inte blir för stora, vilket bidrar till att behålla den entreprenöriella känslan.

quality-and-sustainability-hms

 

Ledarskap

HMS genomför kontinuerligt ledarskapsutvecklingsprogram för att utveckla ledare och säkerställa ett modernt ledarskap. Internationellt samarbete på chefsnivå stärks av det återkommande HMS Leadership Summit.

quality-and-sustainability-hms

 

Mångfald och Jämställdhet

HMS verkar inom ett område som traditionellt är mansdominerat. HMS strävar dock efter ökad mångfald i alla aspekter av verksamheten. HMS har ständig koll på fördelningen mellan män och kvinnor – både för medarbetare i allmänhet såväl som för chefer.

quality-and-sustainability-hms

 

Ansvarsfull skattebetalare

HMS är ett internationellt företag med dotterbolag över hela världen som vill ta lokalt ansvar för sin verksamhet enligt lokala regler. HMS ägnar sig därför inte åt komplexa internationella upplägg för att undvika skatt. Skatterna betalas helt enkelt där HMS bedriver verksamheten.

quality-and-sustainability-hms

 

Etik och Arbete mot korruption 

HMS är stolt över att vara en bra arbetsgivare och rättvis affärspartner globalt. Avsnittet ”Ansvarsfull verksamhet” i HMS uppförandekod innehåller strikt formulerade policyer avseende affärsetik och arbete mot korruption, som förväntas följas – både internt och av HMS partner i värdekedjan.

Heart, Mind and Soul i det vi gör

HEART, MIND AND SOUL = HMS

Heart, mind and soul är en sammanfattning av hur vi gör saker (det blir även en ganska bra förkortning).

Heart innebär samarbete, engagemang och att vi tar ansvar för det vi gör. Mind innebär att vi bygger för framtiden, fokuserar på hållbar tillväxt och skapar win-win-situationer för oss och våra partners. Med Soul menar vi att vi vågar, är drivande och inspirerar när det gäller vårt arbete.

Heart, Mind and Soul har lanserats inom ramen för HMS2025-strategin och är en mycket viktig utgångspunkt för fortlöpande aktiviteter med alla medarbetare.

Heart-new

HEART

Mind-new

MIND

Soul-new

SOUL

HMS om kvalitet och hållbarhet

Arbetsmiljö

"En bra och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för HMS Industrial Networks. Vårt mål är att skapa en fysiskt, mentalt och socialt hälsosam och stimulerande arbetsplats för alla anställda där risker för arbetsplatsskador och arbetsrelaterad ohälsa minimeras. Alla anställda ska behandlas lika."

Miljö

"Som tillverkningsföretag arbetar HMS kontinuerligt för att minska miljöpåverkan, både genom att göra våra egna produkter så energieffektiva som möjligt, men också genom att välja miljösmarta sätt att arbeta."

Kvalitet

"Ständiga förbättringar ger nöjda kunder och arbetsglädje. Att uppfylla kundkrav och ständiga förbättringar är en förutsättning för nöjda kunder.

Vårt företag ska präglas av arbetsmotivation där alla kan förbättra sin kompetens och vara stolta."

Relaterande dokument

FilVersionStorlekLadda ner
HMS Code of Conduct 251,69 KB Ladda ner
HMS Supplier Code of Conduct 970,48 KB Ladda ner
HMS ISO 9001 certificate 117,22 KB Ladda ner
HMS ISO 9001 certificate in German 188,20 KB Ladda ner
HMS ISO 9001 Ravensburg in English 57,87 KB Ladda ner
HMS ISO 9001 Ravensburg in German 59,75 KB Ladda ner
HMS ISO 9001 Intesis in English 450,64 KB Ladda ner
HMS ISO 14001 Intesis in English 462,96 KB Ladda ner
HMS REACH declaration 284,82 KB Ladda ner
HMS RoHS material declaration certificate 215,02 KB Ladda ner
HMS Conflict Minerals Policy 115,88 KB Ladda ner
HMS Conflict Mineral Report 1,39 MB Ladda ner
HMS Miljöpolicy 156,14 KB Ladda ner
Efterlevnad National Defense Authorization Act (NDAA) 756,81 KB Ladda ner
Certificate Cyber Security Management IEC 62443-4-1 556,36 KB Ladda ner
HMS UKCA Information 538,40 KB Ladda ner