Senaste nytt från HMS

Senaste nyheterna från HMS Networks.

Nyheter från HMS

JONI 

Press Contact

JOAKIM NIDEBORN

Head of Investor Relations

Tel: +46 35 172900
Email: joni@hms.se

HMS Q3 Rapport 2019

by User Not Found | okt 22, 2019

Kvartalet

 • Tredje kvartalets omsättning uppgick till 377 MSEK (353), motsvarande en ökning med 7 %. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning positivt med 15 MSEK
 • Kvartalet belastas av omstruktureringskostnader om 25 MSEK, relaterat till ett åtgärdsprogram
 • Rörelseresultatet uppgick till 56 MSEK (74) motsvarande en rörelsemarginal på 14,9 % (20,9)
 • Rörelseresultatet före omstruktureringskostnader uppgick till 81 MSEK motsvarande en rörelsemarginal på 21,6 %
 • Orderingången uppgick till 372 MSEK (360), motsvarande en ökning med 3 %
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 90 MSEK (73)
 • Resultat efter skatt uppgick till 46 MSEK (51) och vinst per aktie till 0,98 SEK (1,09)

Första nio månaderna

 • Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 1 172 MSEK (1 003), vilket motsvarar en ökning med 17 %. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning positivt med 58 MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 188 MSEK (199), motsvarande en rörelsemarginal på 16,0 % (19,9)
 • Rörelseresultatet före omstruktureringskostnader uppgick till 213 MSEK motsvarande en rörelsemarginal på 18,2 %
 • Orderingången uppgick till 1 134 MSEK (1 046), motsvarande en ökning med 8 %
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 193 MSEK (144)
 • Resultat efter skatt uppgick till 138 MSEK (129) och vinst per aktie till 2,96 SEK (2,78)

 

VD kommentar

Tredje kvartalet uppvisar svagare tillväxt och orderingång och vi kan konstatera att avmattningen på marknaden har fortsatt. Omsättningen för kvartalet är 377 MSEK, vilket ger en tillväxt på 7 % jämfört med samma period föregående år. Till största delen är tillväxten valuta- och förvärvsdriven, den organiska tillväxten var 1 %. Orderingången under kvartalet var 372 MSEK, en organisk nedgång om 5 %.

Den svaga marknadsutveckling vi rapporterat om tidigare har fortsatt under tredje kvartalet. Både makrodata och våra kunder indikerar fortsatt svaga utsikter framöver på alla våra viktiga geografiska marknader. Japan har varit svagt hela året men nu har både Tyskland och USA visat tydliga tecken på inbromsning, även om USA visat en viss återhämtning under kvartalets senare del.

Just nu ser vi en kombination av både en svagare marknad och att våra kunder sänker sina lagersaldon. Främst ser vi avmattning inom tillverkningsindustrin för våra varumärken Anybus och Ewon, däremot ser vi en stabilare utveckling för våra varumärken Ixxat och Intesis som framförallt är inriktade mot andra industriella marknader.

Kvartalet visar en god bruttomarginal om nästan 63 % vilket är bättre än våra senaste kvartal. Detta är främst drivet av en fördelaktig produktmix under kvartalet.

Som rapporterats via pressmeddelandet den 23 september, har ett åtgärdsprogram påbörjats för att anpassa våra omkostnader till en svagare marknad. Vi redovisar därför omstruktureringskostnader om 25 MSEK under kvartalet för att nå en kostnadsbesparing om ca 45 MSEK. Vårt rörelseresultat före omstruktureringskostnader uppgår till 81 MSEK för kvartalet, motsvarande en rörelsemarginal om 21,6 %. Efter omstruktureringskostnader är rörelseresultatet 56 MSEK och rörelsemarginalen 14,9 %.

Åtgärdsprogrammet kommer att reducera antalet medarbetare med ca 40 personer, men då vi expanderat senaste kvartalen, både organiskt och genom förvärv, kommer antalet anställda efter programmet genomförts vara fler än i början av 2019. Ambitionen är att fortsätta satsa inom segment med stor tillväxtpotential, och utöka god kostnadsskontroll inom områden med svagare tillväxtutsikter framöver.

Vårt kassaflöde är starkt i kvartalet, 90 MSEK, beroende på den underliggande goda lönsamheten. Vi minskar även vår nettoskuld och förstärker vår finansiella position vilket ger oss en relativt låg nettoskuldsättning om 463 MSEK motsvarande 1,45 gånger EBITDA.

De nya förvärven, WEBfactory och Raster Products, har kommit in i koncernen på ett bra sätt och utvecklas enligt planerna. Strategiska samarbeten har påbörjats med WEBfactory och vi ser redan en viss cross-selling.

I det korta perspektivet ser vi fortfarande en begränsad tillväxtpotential. Vi arbetar vidare med våra långsiktiga tillväxtmål, försäljningstillväxt på 20 % per år och rörelsemarginal om 20 %. Långsiktigt bedömer vi att marknaden för industriell datakommunikation kommer att utgöra ett intressant tillväxtområde och vi fortsätter fokusera kring vårt motto “HMS – Connecting Devices”.

Halmstad 2019-10-22

Staffan Dahlström
Verkställande Direktör

Ytterligare information kan erhållas av: 
CEO Staffan Dahlström, telefon 035 – 17 29 01 
CFO Joakim Nideborn, telefon 035 – 710 69 83

Informationen är sådan som HMS Networks AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande klockan 14:00 den 22 oktober 2019.

HMS Networks Q3 Rapport 2019 (Svenska)