Senaste nytt från HMS

Senaste nyheterna från HMS Networks.

Nyheter från HMS

JONI 

Press Contact

JOAKIM NIDEBORN

Head of Investor Relations

Tel: +46 35 172900
Email: joni@hms.se

Stämmokommuniké från årsstämma i HMS Networks

by User Not Found | apr 25, 2019

HMS Networks AB (publ) har den 25 april 2019 hållit årsstämma. I samtliga ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Vinstutdelning

Årsstämman beslutade bifalla styrelsens förslag om utdelning med 1,80 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning fastslogs den 29 april 2019. Utdelning beräknas därmed att utsändas genom Euroclear Swedens försorg den 3 maj 2019.

Fastställande av resultat- och balansräkning och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat- och balansräkning för HMS Networks AB och koncernen. Styrelsen och bolagets verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Val av styrelse och revisor samt beslut om arvoden

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, nämligen

  • att sex (6) ordinarie styrelseledamöter väljs utan några styrelsesuppleanter,
  • att ett (1) registrerat revisionsbolag väljs till revisor,
  • att omval sker av styrelseledamöterna Charlotte Brogren, Ray Mauritsson, Fredrik Hansson, Anders Mörck, Cecilia Wachtmeister och Ulf Södergren,
  • att Charlotte Brogren omväljs till ordförande i styrelsen,
  • att till revisor omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Fredrik Göransson,
  • att arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 1 625 000 kr, varav styrelsens ordförande ska erhålla 500 000 kr och övriga ledamöter ska erhålla 225 000 kr, samt att ersättning för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 100 000 kr till ordförande och 50 000 kr vardera till övriga ledamöter och att ingen ersättning ska utgå för arbete i övriga utskott. 
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman fastslog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av högst 2 340 943 aktier i syfte att finansiera eller genomföra företagsförvärv med egna aktier.

Införande av Aktiesparprogram 2020-2023 samt säkringsåtgärder för leverans av aktier inom ramen för programmet

Årsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, införa ett prestationsbaserat aktiesparprogram, Aktiesparprogram 2020‑2023. Programmet riktar sig till samtliga anställda och omfattar högst 100 000 aktier. För att möjliggöra bolagets leverans av aktier till deltagarna i programmet beslutade årsstämman även att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att förvärva högst 100 000 egna aktier samt att överlåta de härigenom förvärvade aktierna till deltagarna i programmet. 

För ytterligare information vänligen kontakta:
CEO Staffan Dahlström, telefon: 035-17 29 01 
CFO Joakim Nideborn, telefon: 035-710 69 83