Senaste nytt från HMS

Senaste nyheterna från HMS Networks.

Nyheter från HMS

JONI 

Press Contact

JOAKIM NIDEBORN

Head of Investor Relations

Tel: +46 35 172900
Email: joni@hms.se

HMS Q1 Rapport 2019

by User Not Found | apr 25, 2019

Kvartalet

 • Första kvartalets omsättning uppgick till 380 MSEK (320), motsvarande en ökning på 19 %. Valutaeffekter har påverkat koncern­ens omsättning positivt med 25 MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 60 MSEK (63) motsvarande en rörelsemarginal på 16 % (20)
 • Orderingången under första kvartalet uppgick till 387 MSEK (350), motsvarande en ökning med 11 %
 • Kassaflödet från den löpande verksam­heten uppgick till 52 MSEK (20)
 • Resultat efter skatt uppgick till 41 MSEK (37) och vinst per aktie till 0,88 SEK (0,80)

Senaste tolv månaderna

 • Nettoomsättningen för de senaste tolv månaderna uppgick till 1 425 MSEK (1 225), vilket motsvarar en ökning med 16 %. Valutaeffekter har påverkat koncern­ens omsättning positivt med 88 MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 248 MSEK (218), motsvarande en rörelsemarginal på 17 % (18)
 • Orderingången uppgick till 1 470 MSEK (1 255), motsvarande en ökning med 17 %
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 224 MSEK (174)
 • Resultat efter skatt uppgick till 175 MSEK (140) och vinst per aktie till 3,76 SEK (2,99)

Händelser efter periodens utgång

 • Efter balansdagen har förvärv skett av 74,9 % av aktierna i det tyska bolaget WEBfactory GmbH. Förvärvet kommer att ha en begränsad inverkan på HMS vinst per aktie 2019

VD kommentar

Året har inletts stabilt för vår tillväxt och lönsamhet vilket under det första kvartalet ledde till ny rekordomsättning om 380 MSEK. Ök­ningen förklaras främst av förvärvseffekter från tyska Beck IPC och valutaeffekter. Samtidigt ser vi allt tydligare signaler på ökad osäker­het i det korta perspektivet kring investeringar inom våra industriella segment, men vi bedömer att den långsiktiga bilden ser fortsatt ljus ut tack vare fördelaktiga tekniktrender som driver investeringar och omdaningar i våra affärssegment på längre sikt.

Under kvartalet har vi sett fortsatt positiv utveckling i USA, men med signaler om en kommande avmattning framöver. I Tyskland och övriga Centraleuropa ser vi en blandad bild med fortsatt svag utveckling inom Automotivesegmentet, som även smittat av sig på investeringsviljan hos dess underleverantörer, men fortsatt gynnsam marknad inom andra segment. I Asien fortsätter den svaga trend som vi såg i slutet av 2018 med en mix där Kina och Indien går relativt bra men den japanska marknaden, som är HMS största område i Asien, avmattas främst inom Automotive- och Semiconductorsegmenten.

Vi redovisar en något svagare bruttomarginal än normalt, detta förklaras primärt av lägre marginaler från det tidigare förvärvade bolaget Beck IPC. Integrationsarbetet av Beck IPC pågår och olika initiativ för att förbättra bruttomarginalerna pågår.

Vi fortsätter satsa på att expandera vår försäljningsorganisation. Un­der kvartalet har nya försäljningskontor öppnats i Seoul (Sydkorea) och Dubai (UAE). Vi ser detta som långsiktigt viktiga marknader och egen närvaro kommer på sikt ge oss ökad tillväxt på dessa marknader. Våra fortsatta satsningar inom sälj och marknad i kombination med den lägre bruttomarginalen påverkar vår rörelsemarginal som är ett par procentenheter lägre än normalt i kvartalet.

Vi har under kvartalet presenterat nya framtida koncept för 5G. Det­ta har gjorts i demonstrationsapplikationer tillsammans med bland annat Ericsson och ABB på Mobile World Congress och Hannover Messe. Vi ser 5G som en framtida viktig teknologi för trådlös säker kommunikation inom industriella applikationer. Även om det kom­mer att ta några år innan dessa kommer installeras i större skala, ser vi redan nu ett stort intresse från industriella kunder att gå från dagens Wi-Fi lösningar till nya privata cellulära lösningar baserat på 4G och 5G.

Vi har på tyska Hannover Messe i början på april framgångsrikt lanserat vår nya molnlösning HMS HUB, baserat på en teknologi som är ett resultat av förvärvet av Beck IPC under 2018. HMS HUB möjliggör anslutning av HMS intelligenta produkter att kommuni­cera via HMS HUB, via moln eller ”on-premise”, för att bearbeta och filtrera data innan information skickas vidare till våra kunders IT eller molnsystem.

Vi har under kvartalet ingått avtal om att förvärva 74,9 % av det tyska mjukvarubolaget WEBfactory GmbH. Tillträde skedde efter kvartalets utgång, 1 april 2019. Bolaget, med årsomsättning om ca 2,5 MEUR och 27 anställda, kommer vara ett viktigt komplement till HMS Industriella IoT strategi och ger oss möjlighet att skapa ytterligare värden för kunder som använder våra produkter för att ansluta industriella apparater och maskiner till våra molnlösningar. På kort sikt får detta förvärv inte någon stor påverkan på HMS lönsamhet, men det är en strategiskt viktig förstärkning som vi tror kommer vara mycket betydelsefull för HMS inom några år.

Trots det något osäkrare investeringsklimatet inom våra huvudseg­ment framöver, håller vi fast våra ambitiösa tillväxtmål för kommande år - en långsiktig årlig tillväxt på 20% per år och en rörelsemarginal om 20%. Vårt fokus är att driva fortsatt tillväxt inom alla våra verk­samhetsområden. Vi arbetar vidare med fokus på våra långsiktiga tillväxtmål utifrån en balanserad syn på våra kostnader. Långsiktigt bedömer vi att marknaden för industriell datakommunikation kom­mer att utgöra ett intressant tillväxtområde och vi fortsätter fokusera kring vårt motto “HMS – Connecting Devices”.


Halmstad 2019-04-25

Staffan Dahlström
Verkställande Direktör

Ytterligare information kan erhållas av: 
CEO Staffan Dahlström, telefon 035 – 17 29 01 
CFO Joakim Nideborn, telefon 035 – 710 69 83 

Informationen är sådan som HMS Networks AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande klockan 08:00 den 25 april 2019.

HMS Networks Q1 Rapport 2019 (Svenska)