Senaste nytt från HMS

Senaste nyheterna från HMS Networks.

Nyheter från HMS

JONI 

Press Contact

JOAKIM NIDEBORN

Head of Investor Relations

Tel: +46 35 172900
Email: joni@hms.se

Styrelsen i HMS Networks AB har beslutat att utnyttja bemyndigande om återköp av aktier

by User Not Found | dec 12, 2017

Styrelsen i HMS Networks AB (publ) ("HMS") har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 26 april 2017 fattat beslut om köp av egna aktier i ett återköpsprogram till ett värde om maximalt 33 MSEK. Syftet med återköpet är att säkerställa HMS åtaganden att leverera aktier enligt HMS aktiesparprogram.

Återköpet kommer att genomföras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 samt EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (tillsammans "EU-förordningarna") och kommer att förvaltas av SEB som fattar sina handelsbeslut oberoende av HMS, vad avser de tidpunkter då återköpen sker.

Återköpsprogrammet kommer att vara föremål för följande villkor. Köpen kommer att ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med dess Regelverk för emittenter samt i enlighet med EU-förordningarna. Återköpen kommer att ske vid ett eller flera tillfällen dock längst till årsstämman för 2017 och till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, därutöver ska begränsningarna i fråga om pris i förordning (EU) 2016/1052 iakttas.

Återköp får ske av högst 260 000 aktier till ett sammanlagt värde av maximalt 33 MSEK. Betalning av aktierna kommer att erläggas kontant.

Rapportering kommer att ske via börsen i enlighet med gällande regler. Transaktionerna kommer också att offentliggöras och publiceras på HMS hemsida www.hms-networks.com.

Återköp får inte resultera i att HMS innehav av egna aktier vid någon tid överstiger 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Vid tidpunkten för detta pressmeddelande uppgår det totala antalet registrerade aktier i bolaget till 46 818 868 och HMS innehar vid tidpunkten för detta pressmeddelande 101 732 egna aktier.

För mer information, kontakta:
Staffan Dahlström, CEO HMS, +46 709-17 29 01
Joakim Nideborn, CFO HMS, +46 707-72 29 83