Senaste nytt från HMS

Senaste nyheterna från HMS Networks.

Nyheter från HMS

JONI 

Press Contact

JOAKIM NIDEBORN

Head of Investor Relations

Tel: +46 35 172900
Email: joni@hms.se

HMS Bokslutskommuniké 2016

by User Not Found | feb 16, 2017

Helåret

  • Nettoomsättningen för helåret 2016 ökade med 36 % till 952 Mkr (702), vilket även motsvarar en ökning med 34 % i lokala valutor
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 149 Mkr (102), motsvarande en rörelsemarginal på 16 % (14)
  • Orderingången för året ökade till 966 Mkr (682), motsvarande en ökning på 42 % i lokala valutor
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 155 Mkr (90)
  • Resultat efter skatt för perioden uppgick till 100 Mkr (60) och vinst per aktie till 8,59 kr (5,33)
  • Styrelsen föreslår en utdelning på 4,00 kr (2,50) Styrelsen föreslår en utdelning på 4,00 kr (2,50)

Fjärde kvartalet

  • Fjärde kvartalets omsättning uppgick till 265 Mkr (175), motsvarande en ökning på 42 %
  • Rörelseresultatet uppgick till 40 Mkr (14) motsvarande en rörelsemarginal på 15 % (8)
  • Orderingången under fjärde kvartalet uppgick till 267 Mkr (157)

VD-kommentar

Den starka utvecklingen vi såg under årets tredje kvartal har fortsatt. Vi avslutar nu året med ett nytt rekordkvartal och en årsomsättning på 952 Mkr vilket motsvarar en tillväxt på 36 % jämfört med föregående år. Fjärde kvartalet har präglas av god organisk tillväxt på 12 %, positivt tillskott från årets förvärv, medvind av den svenska kronans försvagning och trots ett stort antal marknadsaktiviteter har rörelseresultatet ökat med 174 % jämfört med samma period föregående år.

Geografiskt har Centraleuropa med Tyskland i spetsen uppvisat en fortsatt stabil tillväxt och den amerikanska marknaden börjar visa god tillväxt igen. Tillväxten i Japan har försvagats något under den senare delen av året och den nordiska marknaden har inte lyckats visa någon tillväxt jämfört med den starka utvecklingen föregående år.

Det förvärvade belgiska företaget eWON SA har namnändrats till HMS Industrial Networks och namnet eWON utgör nu varumärket för produkter inom Remote Solutions. HMS produktgrupp Netbiter ingår nu som en produktgrupp under varumärket eWON. Tillsammans utgör dessa produkter ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande och stärker vår position som den ledande leverantören av lösningar för fjärrstyrning och fjärrövervakning av industriella applikationer.

Produktmässigt visar våra varumärken Anybus, eWON och IXXAT en tillväxt med eller över förväntan.

Det under året förvärvade bolaget Intesis inom området kommunikation för byggnadsautomation har utvecklats i enlighet med den för året fastlagda planen.

För de av våra produkter som säljs enligt vår ”design win” affärsmodell kan vi konstatera en fortsatt god tillväxt i antal nya affärer under 2016. Totalt erhöll vi 203 (195) nya design wins under året vilket får det totala antalet aktiva design wins att uppgå till 1 508 stycken (1381), en ökning med 9 % jämfört med föregående år. Av dessa är 1 137 (1 023) i produktion medan 371 (358) förväntas komma i produktion under kommande år. Att vi fått rekordmånga nya design-wins är ett bevis på HMS attraktiva produkterbjudande och ger oss goda förutsättningar för en fortsatt tillväxt.

Vårt strategiska arbete inom området Industrial Internet of Things (IIoT) utvecklas väl. Lanseringen av nya och uppgraderade produkter går enligt plan. Vi ser även ett ökat intresse från samarbetspartners och kunder för nya kommunikationslösningar inriktade på effektiv datainsamling och dataöverföring inom många olika applikationer. Vår strategiska satsning på IIoT har även under 2016 inneburit ökade investeringar inom områdena försäljning, marknadsföring samt utveckling.

Vårt fokus är fortsatt att driva tillväxt inom våra produktvarumärken Anybus, IXXAT och eWON. Vi avser även att utveckla verksamheten i det nyligen förvärvade Intesis men denna verksamhet kommer på kort sikt inte att integreras fullt ut i HMS. Vi arbetar vidare med vår långsiktiga tillväxtstrategi tillsammans med en balanserad syn på kostnader och nya resurser. Långsiktigt bedömer vi att marknaden för industriell datakommunikation och fjärrövervakning kommer att utgöra ett intressant tillväxtområde och vi fortsätter fokusera kring vårt motto “HMS – Connecting Devices”.

HMS Networks Q4 Rapport 2016 (Svenska)