Senaste nytt från HMS

Senaste nyheterna från HMS Networks.

Nyheter från HMS

JONI 

Press Contact

JOAKIM NIDEBORN

Head of Investor Relations

Tel: +46 35 172900
Email: joni@hms.se

HMS Q3 Rapport 2014

by User Not Found | okt 28, 2014

Första nio månaderna 

  • Nettoomsättningen för de första nio månaderna ökade med 15 % till 433 Mkr (375), vilket motsvarar en ökning med 11 % i lokala valutor 
  • Rörelseresultat för perioden uppgick till 80 Mkr (73), motsvarande en rörelsemarginal på 18 % (20)
  • Orderingången för de första nio månaderna ökade med 64 Mkr till 448 Mkr (384), motsvarande en ökning på 13 % i lokala valutor
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 67 Mkr (65)
  • Resultat efter skatt för perioden uppgick till 54 Mkr (53) och vinst per aktie till 4,76 kr (4,70)
  • På rullande tolv månader uppgick nettoomsättningen till 559 Mkr (463), vilket motsvarar en ökning på 17 % i lokala valutor. Rörelseresultatet uppgick till 93 Mkr (79) motsvarande en rörelsemarginal på 17 % (17)
 

 Kvartalet

  • Tredje kvartalets omsättning uppgick till 152 Mkr (140), motsvarande en ökning på 9 % och rörelseresultatet uppgick till 37 Mkr (32)
  • Orderingången under tredje kvartalet uppgick till 148 Mkr (125)

 

 

 VD kommentar

Kvartalet innebar nya rekordnivåer både i fråga om omsättning och rörelseresultat för HMS trots att vi under de senaste månaderna sett en ökad försiktighet och avvaktande utveckling på våra marknader. Våra Anybus® produkter fortsätter leverera stabilt, IXXAT verksamheten som förvärvades i början av 2013 växer och utvecklas väl medan vårt område Remote Management under varumärket Netbiter® inte tagit fart även om produkten fortsatt genererar ett ökande intresse från marknaden.

Vår lokala försäljning i Japan har fortsatt att utvecklas väl även under 2014. Vår viktiga tyska marknad har haft en stark utveckling under årets första nio månader även om allt fler indikatorer pekar på en svagare utveckling framgent. Vår försäljning på amerikanska marknaden utvecklas svagt positivt.  

Ökande försäljningsvolymer samt bibehållen stark brutto-marginal gör att vi för årets första nio månader kan redovisa en högre bruttovinst jämfört med föregående år. Trots omkostnadsökningar, i första hand på grund av en lägre nivå på aktiverade utvecklingskostnader jämfört med föregående år, kan vi redovisa ett förbättrat resultat för de första nio månaderna och för det tredje kvartalet.

Vi har efter tredje kvartalets utgång förvärvat en produktlinje för trådlös kommunikation från schweiziska u-blox AG. Förvärvet är en inkråmsaffär och HMS övertar produkt-rättigheter, IP och befintlig kundbas för dessa produkter. År 2013 omsatte dessa produkter ca 9 Mkr på årsbasis. Produkterna kommer att säljas under vårt varumärke Anybus. Vi ser trådlös kommunikation som ett viktigt område för industriella applikationer framöver. Det är i första hand inom områden som diagnostik och övervakning som intresset blir allt större. Vi ser också en stor potential inom området för uppkoppling av redan installerad utrustning där man idag saknar nödvändig infrastruktur för trådlös kommunikation. Vi ser ett ökat behov av att ansluta allt fler enheter, drivet av av trender som ”Internet of Things” och ”Industry 4.0”, vilket ökar behovet av trådlös uppkoppling. Denna produktlinje kommer att utgöra en bas i vår framtida satsning inom det trådlösa området.

Vi intar en försiktigt positiv inställning till marknadsutvecklingen och vi bedömer förutsättningarna för en långsiktig tillväxt som goda.

Vårt fokus är fortsatt att driva tillväxt inom våra tre produktvarumärken Anybus, Netbiter och IXXAT. Vi arbetar vidare med att balansera vår långsiktiga tillväxtstrategi med en återhållsam syn på kostnader och nya resurser. Långsiktigt bedömer vi att marknaden för industriell datakommunikation och fjärrövervakning kommer att utgöra ett intressant tillväxtområde och vi fortsätter fokusera kring vårt motto “HMS – Connecting Devices”. 

Halmstad 2014-10-28

Staffan Dahlström
Verkställande Direktör

HMS Networks Q3 Rapport 2014 (Svenska)