Senaste nytt från HMS

Senaste nyheterna från HMS Networks.

Nyheter från HMS

JONI 

Press Contact

JOAKIM NIDEBORN

Head of Investor Relations

Tel: +46 35 172900
Email: joni@hms.se

HMS Q2 Rapport 2014

by User Not Found | jul 16, 2014

Första halvåret

  • Nettoomsättningen för första halvåret ökade med 19 % till 281 Mkr (235), vilket motsvarar en ökning med 16 % i lokala valutor
  • Rörelseresultat för årets första sex månader uppgick till 42 Mkr (41), motsvarande en rörelsemarginal på 15 % (17)
  • Orderingången för första halvåret ökade med 31 % till 338 Mkr (259) motsvarande 27 % i lokala valutor
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 38 Mkr (33)
  • Resultat efter skatt för perioden uppgick till 28 Mkr (30) och vinst per aktie till 2,49 kr (2,63)
  • På rullande tolv månader uppgick nettoomsättningen till 546 Mkr (422) motsvarande en ökning med 30 %. Rörelseresultatet uppgick till 88 Mkr (70) motsvarande en rörelsemarginal på 16 % (17)

Kvartalet

  • Andra kvartalets omsättning uppgick till 141 Mkr (128) motsvarande en ökning med 10 %. Rörelseresultatet uppgick till 21 Mkr (27) motsvarande en rörelsemarginal om 15 % (21)
  • Orderingången under andra kvartalet uppgick till 170 Mkr (140)

 

VD kommentar

Vi har under årets andra kvartal kunnat se en förstärkt stabilitet, främst på vår viktiga tyska marknad men även i Japan och delvis nu även i Nordamerika. Med en organisk tillväxt på 10 % ger detta ett kvartal med en ny rekordnivå på vår försäljning, 141 Mkr.

Vi har under första halvåret slutfört flera stora utvecklings-projekt inom Netbiter & Anybus och är inne i en intensiv fas av nya produktintroduktioner. För vårt Anybus Embedded erbjudande levereras nya Anybus-CBM familjen nu i de fem viktigaste nätverksprotokollen. En ny uppdaterad version av Anybus X-gateway har lanserats och vi har släppt den nya och förbättrade 3.0 versionen av IXXAT CanAnalyzer mjukvaran. Den nya Remote Access funktionen på Netbiter har mottagits väl på marknaden och under andra kvartalet har ett antal pilotinstallationer genomförts med positiva resultat. Vi ser dock fortsatta fördröjningar i försäljningsutvecklingen av Netbiter inom telekomapplikationer, främst på grund av långa sälj- och kvalificeringsprocesser.

Att vi slutför flera stora interna utvecklingsprojekt i Halmstad innebär att vi nu omfördelar resurser till att utföra en större andel kundprojekt baserat på vår nyutvecklade teknologi, något som ger både en delfinansiering av utvecklingsarbetet från kunder och framtida produkt leveranser. Med en bibehållen stark bruttomarginal kan vi för det första halvåret redovisa en högre bruttovinst jämfört med föregående år. Omkostnadsökningar, i första hand på grund av en lägre nivå på aktiverade utvecklingskostnader, innebär att vi redovisar ett oförändrat resultat för första halvåret och ett lägre resultat för andra kvartalet i jämförelse med resp. period föregående år.

IXXAT Automation GmbH, som förvärvades i februari 2013, har utvecklas väl under det första halvåret. Idag säljs IXXAT produkterbjudande till övervägande del via HMS säljkanaler och vi ser en ökad aktivitet och korsförsäljning av produkter under varumärket IXXAT.  Samtidigt fortsätter vi investera i produktutveckling i tyska Weingarten för att utveckla produkt & tjänsteerbjudandet för vårt IXXAT varumärke inom Machine Communications, Automotive och Safety.

Vi intar en försiktigt positiv inställning till marknads-utvecklingen och vi bedömer förutsättningarna för en långsiktig tillväxt som goda. Vår orderingång är alltjämt god vilket indikerar en fortsatt tillväxt framöver.

Vårt fokus är fortsatt att driva tillväxt inom våra tre produktvarumärken Anybus, Netbiter och IXXAT. Vi arbetar vidare med att balansera vår långsiktiga tillväxtstrategi med en återhållsam syn på kostnader och nya resurser. Långsiktigt bedömer vi att marknaden för industriell datakommunikation och fjärrövervakning kommer att utgöra ett intressant tillväxt-område och vi fortsätter fokusera kring vårt motto "HMS - Connecting Devices".

 

Halmstad 2014-07-15
Staffan Dahlström
Verkställande Direktör

 

HMS Q2 Rapport 2014 (Svenska)