Senaste nytt från HMS

Senaste nyheterna från HMS Networks.

Nyheter från HMS

JONI 

Press Contact

JOAKIM NIDEBORN

Head of Investor Relations

Tel: +46 35 172900
Email: joni@hms.se

HMS Q1 Rapport 2014

by User Not Found | apr 24, 2014

Senaste tolv månaderna

  • Nettoomsättningen för de senaste tolv månaderna uppgick till 533 Mkr (393), vilket motsvarar en ökning med 37 % i lokala valutor Nettoomsättningen för de senaste tolv månaderna uppgick till 3vilket motsökning med 4 % i lokala valutor Nettoomsättni(389), vilket motsvarar en ökning med 4 % i lokala valutor
  • Rörelseresultat för de senaste tolv månaderna uppgick till 94 Mkr (63), motsvarande en rörelsemarginal på 18 % (16)
  • Orderingången för tolvmånadersperioden uppgick till 564 Mkr (427)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för de senaste tolv månaderna uppgick till 83 Mkr (90)
  • Resultat efter skatt för de senaste tolv månaderna uppgick till 68 Mkr (51) och vinst per aktie till 5,99 kr (4,52)

Kvartalet

  • Första kvartalets omsättning uppgick till 139 Mkr (107) motsvarande en ökning på 27 % i lokala valutor
  • Rörelseresultatet uppgick till 22 Mkr (14) motsvarande en rörelsemarginal på 16 % (13)
  • Orderingången under första kvartalet uppgick till 167 Mkr (119) 

VD kommentar
Vi kan efter årets första kvartal summera ett antal positiva effekter: Starkare underliggande efterfrågan på våra viktigaste marknader, god utveckling kring den förvärvade IXXAT verksamheten och ökande volymer från de senaste årens nya design-wins. Detta gör att vi kan redovisa en organisk tillväxt kring vårt mål om 20% samt en mindre förvärvad tillväxt då IXXAT fanns med först från februari 2013. Sammantaget summerar detta till en tillväxt jämfört med motsvarande period förra året på 30%. Till detta kan vi rapportera nya rekordnivåer på vår orderingång som under första kvartalet uppgick till 167 Mkr.

Vi fortsätter tidigare års investeringar i produktutveckling, men då framtagningen av nya grundteknologier för närvarande är i stort sett komplett övergår vi till att bredda produkterbjudandet baserat på  våra nyutvecklade plattformar. 

Kvartalet har präglats av flera stora produktreleaser. Vi har lanserat de fem viktigaste nätverken inom den nya CBM familjen (Anybus Embedded) och redan fått några viktiga design-wins. Vår satsning på Remote Management (Netbiter) forsätter och vi ser goda möjligheter för att en ny teknologiplattform och ny funktionalitet kommer att ge ökad försäljning av denna produktgrupp. Vi börjar också leverera den nya Remote Access funktionen för Netbiter, något vi tror kommer öka Netbiters marknadsmöjligheter inom HMS huvudmarknad - Factory Automation.

Våra kunder intar kortsiktigt en försiktigt positiv inställning till sin marknadsutveckling och vi bedömer förutsättningarna för en fortsatt långsiktig tillväxt som goda. Vår strävan under året är att uppnå en större effekt av de möjligheter vi ser i den nyförvärvade verksamheten likväl som de investeringar i nya resurser som genomförts under tidigare år.

Vårt fokus är att driva tillväxt inom våra tre produktvarumär-ken Anybus, Netbiter och IXXAT. Vi arbetar fortsatt vidare med att balansera vår långsiktiga tillväxtstrategi med en återhållsam syn på kostnader och nya resurser. Långsiktigt bedömer vi att marknaden för industriell datakommunikation och fjärrövervakning kommer att utgöra ett intressant tillväxtområde och vi fortsätter fokusera kring vårt motto "HMS - Connecting Devices".

 

Halmstad 2014-04-24
Staffan Dahlström
Verkställande Direktör

Ytterligare information kan erhållas av:
CEO Staffan Dahlström, telefon 035-17 29 01 eller
CFO Gunnar Högberg, telefon 035-17 29 95.

 

HMS Q1 Rapport 2014 (Svenska)