Senaste nytt från HMS

Senaste nyheterna från HMS Networks.

Nyheter från HMS

JONI 

Press Contact

JOAKIM NIDEBORN

Head of Investor Relations

Tel: +46 35 172900
Email: joni@hms.se

HMS Q2 Rapport 2013

by User Not Found | jul 23, 2013

Första halvåret

  • Nettoomsättningen för första halvåret ökade med 21 % till 235 Mkr (195), vilket motsvarar en ökning med 27 % i lokala valutor
  • Rörelseresultat för årets första sex månader uppgick till 41 Mkr (34), motsvarande en rörelsemarginal på 17 % (18)
  • Orderingången för första halvåret ökade med 13 % till 259 Mkr (229) motsvarande 19 % i lokala valutor
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 67 Mkr (38)
  • Resultat efter skatt för perioden uppgick till 30 Mkr (26) och vinst per aktie till 2,63 kr (2,29)
  • På rullande tolv månader uppgick nettoomsättningen till 422 Mkr (391) vilket motsvarar en ökning på 14 % i lokala valutor. Rörelseresultatet uppgick till 70 Mkr (69) motsvarande en rörelsemarginal på 17 % (18))

Andra kvartalet

  • Andra kvartalets omsättning uppgick till 128 Mkr (99) motsvarande en ökning med 29 %. Rörelseresultatet uppgick till 27 Mkr (20) motsvarande en rörelsemarginal om 21 % (20)
  •  Orderingången under andra kvartalet uppgick till 140 Mkr (113)

VD kommentar

För det andra kvartalet kan vi redovisa orderingång, omsättning, rörelseresultat och vinst per aktie på för koncernen helt nya nivåer. Naturligtvis bidrar det tidigare under året genomförda förvärvet av IXXAT Automation GmbH men vi börjar även se tendenser till bättre efterfrågan.

Japan visar tillväxt drivet av våra japanska kunders konkurrensfördelar tack vare en svag japansk valuta. Tyskland visar tecken på viss tillväxt. I USA har den förväntade positiva utvecklingen uteblivit och vi ser en avvaktande hållning.

Vi ser fortsatt god framgång hos nya och befintliga kunder och perioden har en orderingång som indikerar en fortsatt positiv tillväxt framöver.

Vår nya produktplattform inom Embedded röner stort intresse från våra kunder vilket redan resulterat i nya design wins. Vi förväntar oss en positiv volymutveckling från denna plattform under 2014 och framåt. Kärnan i detta nya erbjudande, vår nya nätverksprocessor NP40, belönandes nyligen av amerikanska analyshuset Frost & Sullivan för 2013 års produkt innovation ("2013 New Product Innovation Award") - detta har gett oss god uppmärksamhet för vårt förnyade produkterbjudande inom Embedded området.

Vi fortsätter även vår produktutveckling och marknadssatsning inom Remote Management. Vi har kunnat konstatera längre säljcykler än förväntat och trots framgång med ett flertal pilotserier hos intressanta kunder så ser vi fördröjningar i de förväntade intäkterna från Remote Management.

IXXAT Automation som förvärvades tidigare i år har utvecklats något svagare än plan men vi ser goda möjligheter till synergier inom försäljning och produktutveckling kommande år. Vi har under andra kvartalet fortsatt arbetet med att samordna IXXAT's sälj- och marknadsföringsresurser med HMS befintliga organisation och redan nu etablerat en gemensam försäljningsorganisation i Nordamerika och en i Centraleuropa för våra tre varumärken Anybus®, IXXAT® och Netbiter®

Vi kan konstatera att vi ser en blandad bild framöver. Å ena sidan ett positivt andra kvartal med goda nivåer på orderingång, försäljning, rörelsevinst och vinst per aktie. Å andra sidan ser vi fortsatt en svårbedömd marknad på kort sikt.

Vi arbetar vidare med att balansera vårt långsiktiga tillväxtstrategi med en återhållsam syn på kostnader. Det finns inget som förändrar vår bedömning att marknaden för insdustriell datakommunikation och fjärrövervakning kommer att utgöra ett tillväxtområde.

 

Halmstad 2013-07-22
Staffan Dahlström
Verkställande Direktör

 

HMS Q2 Rapport 2013 (Svenska)