Senaste nytt från HMS

Senaste nyheterna från HMS Networks.

Nyheter från HMS

JONI 

Press Contact

JOAKIM NIDEBORN

Head of Investor Relations

Tel: +46 35 172900
Email: joni@hms.se

HMS Q1 Rapport 2013

by User Not Found | apr 19, 2013

Senaste tolv månaderna

  • Nettoomsättningen för de senaste tolv månaderna uppgick till 393 Mkr (389), vilket motsvarar en ökning med 4 % i lokala valutor Nettoomsättningen för de senaste tolv månaderna uppgick till 3vilket motsvökning med 4 % i lokala valutor  Nettoomsättni(389), vilket motsvarar en ökning med 4 % i lokala valutor

  • Rörelseresultat för de senaste tolv månaderna uppgick till 63 Mkr (69), motsvarande en rörelsemarginal på 16,1 % (17,7)

  • Orderingången för tolvmånadersperioden uppgick till 427 Mkr (407)

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för de senaste tolv månaderna uppgick till 124 Mkr (55)

  • Resultat efter skatt för de senaste tolv månaderna uppgick till 51 Mkr (52) och vinst per aktie till 4,52 kr (4,66)

Kvartalet

  • Första kvartalets omsättning uppgick till 107 Mkr (96) motsvarande en ökning på 17,4 % i lokala valutor och rörelseresultatet uppgick till 14 Mkr (14)

  • Orderingången under första kvartalet uppgick till 119 Mkr (116)

  • Ixxat Automation, som förvärvades under första kvartalet, har påverkat koncernens omsättning och resultat under två månader.

VD kommentar

Under första kvartalet förvärvade HMS det tyska bolaget IXXAT Automation. IXXAT utvecklar och säljer produkter för industriell kommunikation bland annat till maskintillverkare, fordonsinsdustrin samt medicinsk teknologi. IXXAT utgör ett spännande komplement till HMS teknologiplattformar likväl som det öppnar upp nya marknadssegment för oss inom Industriell kommunikation.

Vi har under första kvartalet påbörjat arbetet med att samordna IXXAT’s sälj- och marknadsföringsresurser med HMS

befintliga organisation med målsättningen att skapa en gemensam global försäljningsorganisation för våra tre varumärken Anybus®, IXXAT® & Netbiter®. I ett längre perspektiv finns även goda möjligheter att koordinera teknologi och utvecklings-projekt från den förvärvande verksamheten vilket förväntas ge effekt på kommande generationers produkter från HMS.

Under årets första kvartal såg vi en fortsatt avvaktande marknadsutvecklig utan underliggande tillväxt, men när vi nu från februari månad inkluderar IXXAT i koncernsiffrorna når vi ett nytt omsättningsrekord på 107 Mkr.

Vår strävan är nu att nå full effekt av de möjligheter vi ser i den nyförvärvade verksamheten likväl som de investeringar i nya resurser som genomförts under tidigare år. Vi kan konstatera en ökande orderingång under det första kvartalet. Trots detta kvartstår den osäkerhet vi tidigare givit uttryck för på våra marknader. Vi ser ett inflöde av av nya design-wins vilket bekräftar vår starka position i marknaden. Förutsättningarna för en fortsatt långsiktig tillväxt bedöms oförändrade även om våra kunder kortsiktigt intar en försiktig attityd. Fokus är att driva tillväxt inom våra tre produktvarumärken Anybus, Netbiter och IXXAT. Vår marknad är fortsatt svårbedömd på kort sikt, vilket innebär att vi arbetar vidare med att balansera vår långsiktiga tillväxtstrategi med en återhållsam syn på kostnader. Långsiktigt bedömer vi att marknaden för industriell datakommunikation och fjärrövervakning kommer att utgöra ett tillväxtområde.

 

Halmstad 2013-04-19
Staffan Dahlström
Verkställande Direktör

 

HMS Q1 Rapport 2013 (Svenska)