Senaste nytt från HMS

Senaste nyheterna från HMS Networks.

Nyheter från HMS

JONI 

Press Contact

JOAKIM NIDEBORN

Head of Investor Relations

Tel: +46 35 172900
Email: joni@hms.se

HMS Networks AB (publ) valberedningens förslag inför årsstämma 2013

by User Not Found | mar 26, 2013

I enlighet med beslut vid HMS Networks AB (publ) årsstämma 2012 ska ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2013 utses av de tre till röstetalet aktieägarna i bolaget. Därutöver ska valberedningen bestå av styrelseordföranden.

Valberedningens förslag inför årsstämma 2013
Ärende 2 samt 13-15

2013 års valberedning, vilket består av ordförande Jan Svensson (Latour), Evert Carlsson (Swedbank Robur Fonder), Nicolas Hassbjer (Hassbjer Investment) samt Urban Jansson (styrelsens ordförande), föreslår:

  • att Urban Jansson skall utses till årsstämmans ordförande. (Ärende 2)
  • att styrelsen skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter. (Ärende 13)
  • att styrelsearvode skall utgå med totalt 1.050.000 kronor varav styrelsens ordförande skall erhålla 300.000 kronor, och övriga ledamöter skall erhålla 150.000 kronor vardera. Till revisorn skall arvode utgå enligt godkänd räkning. (Ärende 14)
  • att Urban Jansson, Ray Mauritsson, Göran Sigfridsson, Henrik Johansson, Gunilla Wikman och Charlotte Brogren omväljs till styrelseledamöter samt att Urban Jansson omväljs till styrelseordförande. Nicolas Hassbjer har förklarat sig inte stå till förfogande för omval. (Ärende 15)
  • att PwC med huvudansvarig revisor Olof Enerbäck väljs till revisorer för räkenskapsåret 2013. (Ärende 15)

Ärende 16 
Valberedningen föreslår vidare att årsstämman skall fastställa principer för utseende av valberedning inför årsstämma 2013 i huvudsak enligt följande;

HMS skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna samt styrelseordföranden. Namnen på de tre ledamöterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras senast i samband med bolagets rapport för tredje kvartalet, varvid även skall offentliggöras vilka personer som kan kontaktas i valberedningsfrågor. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Principerna för utseende av valberedning är oförändrade jämfört med föregående år.

 

För mer information vänligen kontakta:
CFO HMS Networks AB Gunnar Högberg, telefon: +46-35 17 29 95
CEO HMS Networks AB Staffan Dahlström, telefon: +46-35 17 29 01