Senaste nytt från HMS

Senaste nyheterna från HMS Networks.

HMS presenterar sin halvårsrapport 2021 och uppdaterar sin finansiella kalender

by Anette Lindén | jul 14, 2021

Kvartalet

 • Andra kvartalets omsättning uppgick till 474 MSEK (355), motsvarande en ökning med 33%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning negativt med 33 MSEK
 • Orderingången uppgick till 606 MSEK (302), motsvarande en ökning med 100%
 • Rörelseresultatet uppgick till 121 MSEK (69), motsvarande en rörelsemarginal på 25,5% (19,4)
 • Resultat efter skatt uppgick till 98 MSEK (54) och vinst per aktie till 2,02 SEK (1,24)
 • Kassaflödet från den löpande verksam­heten uppgick till 126 MSEK (115)

 
Första halvåret

 • Nettoomsättningen för det första halv­året uppgick till 929 MSEK (716), vilket motsvarar en ökning med 30%. Valuta-effekter har påverkat koncernens omsätt­ning negativt med 62 MSEK
 • Orderingången uppgick till 1 170 MSEK (703), motsvarande en ökning med 67%
 • Rörelseresultatet uppgick till 235 MSEK (136), motsvarande en rörelsemarginal på 25,3% (18,9)
 • Resultat efter skatt uppgick till 192 MSEK (102) och vinst per aktie till 3,94 SEK (2,26)
 • Kassaflödet från den löpande verksam­heten uppgick till 257 MSEK (170)

 
Händelser efter periodens utgång

 • Förvärv av 60% av aktierna i det spanska bolaget Owasys Advanced Wireless Devices S.L.

 
Bolaget upplyser även att tidigare kommunicerat datum för bokslutskommuniké 2021 är ändrat till 26 januari 2022. Datum för kommande finansiella rapporter och årsstämma framgår av halvårsrapporten och på bolagets hemsida.


VD kommentar

Fortsatt stark utveckling men utmanande komponentförsörjningssituation
Den underliggande efterfrågan fortsätter att vara stark för HMS produkter och vi kan konstatera att vi har ännu ett rekordkvartal både gällande omsättning, orderingång och rörelseresultat.

Orderingången under kvartalet uppgår till rekordnivån 606 MSEK, motsvarande en tillväxt om 100%, varav 88% organisk jämfört med föregående år. För första halvåret är motsvarande siffror 67% respektive 60%.

Den rekordhöga orderingången drivs av en stark återhämtning på samtliga marknader samt ett ökat intresse för uppkoppling av maski­ner. Men också av en alltmer utmanande komponentbristsituation som gör att våra kunder bygger säkerhetslager och tar höjd för våra längre leveranstider. Vi bedömer att vi har förköpseffekter, på grund av kunders oro kring komponentbrist, om ca 100 MSEK där några av våra större kunder lägger order längre fram i tiden än normalt. Detta gör att vi har en mer än dubbelt så stor orderbok jämfört med utgången av Q2 2020.

Komponentbristen har delvis påverkat vår leveransförmåga och vi har behövt senarelägga en del leveranser till kommande kvartal, vil­ket medfört en negativ påverkan på kvartalets omsättning om ca 30 MSEK. Kvartalets omsättning når trots allt en ny rekordnivå om 474 MSEK, motsvarande en tillväxt om 33% jämfört med föregående år, varav 28% är organisk tillväxt.

Vidare kan vi notera fortsatt stärkta bruttomarginaler som uppgår till 63.7% (62.0%) och vi ser nu full effekt från prisjusteringarna som genomfördes vid årsskiftet. Vi ser en viss negativ effekt från ökade komponentpriser, vilket bedöms kunna påverka bruttomarginalen med någon procentenhet under kommande kvartal.

Under kvartalet har vi startat upp flera långsiktiga satsningar inom våra utvecklings- och marknadsorganisationer för att dra nytta av de trender vi ser av ökad automation och förstärkt fokus på hållbarhet hos våra kunder. Dessa satsningar i kombination med en återgång i mer normalt resande kommer successivt öka våra rörelsekostnader med upp till ca 10% fram till det fjärde kvartalet.

Sammantaget landar vi i ett nytt rekordkvartal även för vårt rörel­seresultat som uppgår till 121 MSEK, motsvarande en rörelsemar­ginal om 26% och en ökning med 76% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Det positiva resultatet är drivet av en expansiv omsättning i kombination med goda bruttomarginaler och låga om­kostnader.

Kassaflödet fortsätter vara starkt med 126 MSEK (115) i kvartalet vilket bidragit till att sänka vår skuldsättning. Vid kvartalets slut har vi en nettoskuld om 78 MSEK.

Samtliga marknader på rekordnivåer under det andra kvartalet
I våra stora och viktiga marknader i Europa, som Tyskland, Frank­rike och Italien fortsätter en stark återhämtning och vi har en or­deringång som är mer än fördubblad mot föregående års, förvisso svaga, kvartal. En stark maskinbyggarmarknad och robotindustri, tillsammans med bilindustrins omställning till elbilstillverkning samt generellt stora investeringar i ökad automation och digitalisering inom industrin driver tillväxten för HMS i Europa.

Även Nordamerika utvecklas positivt med en stark ekonomi och genomgående starka slutkundsvertikaler. Vi har bland annat vunnit nya affärer inom det växande området batteritillverkning.

I Asien fortsätter Kina och Japan sin starka utveckling. Efterfrågan från japanska robottillverkare är på rekordnivåer och trots ett bra jämförelsekvartal är orderingången upp över 60% i Asien.

Vi ser även en ökad penetration av vårt erbjudande för fjärrstyr­ning av maskiner där allt fler maskintillverkare väljer att integrera fjärrstyrning som standard i sina maskiner, vilket resulterat i en försäljningstillväxt på över 50% och en orderingång som är mer än fördubblad.

Förvärv av Owasys Advanced Wireless Devices efter kvartalets utgång
Den första juli förvärvades 60% av det spanska bolaget Owasys Advanced Wireless Devices S.L., med 20 anställda och huvudkontor i Bilbao. Owasys erbjuder trådlösa kommunikationsplattformar som möjliggör fjärrövervakning och styrning av olika typer av industriella fordon och maskiner. Förvärvet gör det möjligt för HMS att adres­sera vertikalen för mobila maskiner och industriella fordon, vilken är en intressant del av vår strategiskt viktiga ”Informationscentriska” spelplan. Owasys förväntas ha en omsättning på 5,5 MEUR och ett rörelseresultat på 1,4 MEUR under 2021.

Positiva utsikter men vissa leveransutmaningar under det tred­je kvartalet
Återhämtningen efter pandemin har fortsatt i god takt under det an­dra kvartalet och underliggande efterfrågan hos våra kunder bedöms fortsätta på en hög nivå även under kommande kvartal. Utmaningar­na med komponentförsörjning gör att vi nu ser längre leveranstider till kunder, vilket kommer påverka vår omsättning under det tredje kvartalet då leveranser kan komma att skjutas fram till efterföljande kvartal. Under det fjärde kvartalet bedömer vi att situationen kom­mer att stabiliseras och vi räknar med att då kunna leverera majorite­ten av de ordrar som fått skjutas framåt från tidigare kvartal.

Vi arbetar vidare med fokus på långsiktig tillväxt utifrån en balan­serad syn på våra kostnader. Långsiktigt bedömer vi även fortsätt­ningsvis att marknaden för Industriell ICT (Information & Com­munication Technology) kommer att utgöra ett intressant område, både när det gäller organisk tillväxt och förvärv.


Halmstad 2021-07-14

Staffan Dahlström                 Charlotte Brogren
Verkställande Direktör                  Styrelseordförande

Fredrik Hansson                   Anders Mörck
Styrelseledamot                              Styrelseledamot

Cecilia Wachtmeister            Ulf Södergren
Styrelseledamot                              Styrelseledamot

Niklas Edling                        Tobias Persson
Styrelseledamot                              Arbetstagarrepresentant

Mikael Mårtensson
Arbetstagarrepresentant


Ytterligare information kan erhållas av:
Staffan Dahlström, VD, +46 (0)35 17 2901
Joakim Nideborn, Finanschef, +46 (0)35 710 6983

Informationen är sådan som HMS Networks AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande klockan 08:00 den 14 juli 2021.

HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar inom industriell informations- och kommunikationsteknologi (Industrial ICT). HMS utvecklar och tillverkar produkter under varumärkena Anybus®, Ixxat®, Ewon® och Intesis®. Utveckling sker på hu­vudkontoret i Halmstad, samt i Ravensburg, Nivelles, Igualada, Wetzlar, Buchen och Delft. Lokal försäljning och support sköts från säljkontor i Tyskland, USA, Japan, Kina, Singapore, Italien, Frankrike, Spanien, Nederländerna, Indien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea och Förenade Arabemiraten (UAE), samt genom ett världsomspännande nätverk av distributörer och partners. HMS sysselsätter cirka 700 personer och omsatte 1 467 MSEK under 2020. HMS är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, i kategorin Mid Cap, Information Technology.

HMS Networks Q2 Rapport 2021

Utvald nyhet från HMS

HMS Networks släpper världens första industriella 5G-router och startpaket

HMS Networks släpper nu den första kommersiellt tillgängliga industriella 5G-routern för privata industriella nätverk. Wireless Router 5G stöder Ericsson Industry Connect 5G-nätverk och gör det möjligt för användare att komma igång med 5G i sin egen miljö. HMS erbjuder också ett färdigt startpaket för test och utvärdering.

5g-router-and-starterkit

Läs mer

Prenumerera på nyheter från HMS

Mer om HMS

Kunderna berättar

Case studies

Se vad våra kunder säger om att använda HMS lösningar.
Videor och bilder från HMS

Mediebibliotek

Videor, podcasts, bilder, whitepapers mm från HMS Networks
Expertis inom IIoT

HMS IIoT-blog

Se vad våra experter har att säga om olika områden inom IIoT.
Lyssna på experterna

TechTalks från HMS Networks

Håll dig uppdaterad om de senaste trenderna i industriell kommunikation och IIoT. Lyssna på HMSs experter i våra TechTalks.

 

 

Want more insights on the industrial communications industry? Contact us!

For more information contact one of our industry experts:

Contact Us