Nyheter från HMS

Senaste nytt från HMS Networks
 

HMS Q2 Rapport 2020

by Anette Lindén | jul 15, 2020

Kvartalet

  • Andra kvartalets omsättning uppgick till 355 MSEK (416), motsvarande en minskning med 15%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning negativt med 2 MSEK
  • Orderingången uppgick till 302 MSEK (375), motsvarande en minskning med 19%
  • Rörelseresultatet uppgick till 69 MSEK (72), motsvarande en rörelsemarginal på 19,4% (17,3)
  • Resultat efter skatt uppgick till 54 MSEK (51) och vinst per aktie till 1,24 SEK (1,10)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 115 MSEK (51)

 

Första halvåret

  • Nettoomsättningen för det första halvåret uppgick till 716 MSEK (796), vilket motsvarar en minskning med 10%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning positivt med 1 MSEK
  • Orderingången uppgick till 703 MSEK (762), motsvarande en minskning med 8%
  • Rörelseresultatet uppgick till 136 MSEK (132), motsvarande en rörelsemarginal på 18,9% (16,6)
  • Resultat efter skatt uppgick till 102 MSEK (92) och vinst per aktie till 2,26 SEK (1,98)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 170 MSEK (103)

 

VD kommentar

Årets andra kvartal har präglats av stor osäkerhet kring corona­krisen och underliggande konjunkturläge. HMS försäljning har påverkats negativt och jämfört med motsvarande kvartal 2019, minskade omsättningen med 15% och orderingången med 19%.

Vi har framförallt sett en mycket svag efterfrågan på den central­europeiska marknaden där våra stora marknader som Tyskland, Frankrike och Italien har visat en kraftig nedgång i orderingång jämfört med motsvarande period förra året. Även Nordamerika har haft en relativt svag marknadsutveckling. Däremot har Asien utvecklats positivt och visar en stabil orderingång på våra huvud­marknader i Japan och Kina.

Trots nedgången i volym, har vi lyckats förbättra vår bruttomar­ginal jämfört med motsvarande kvartal 2019. Vi når i kvartalet en bruttomarginal på 62%, en förbättring som främst beror på förbättrad produktivitet, en del selektiva prisökningar samt en gynnsam produktmix.

Under dessa osäkra tider har våra anställdas hälsa haft absolut högsta prioritet, varför vi har infört hemarbete i stora delar av koncernen. Vår spanska verksamhet utanför Barcelona var helt stängd i några veckor på grund av myndighetsbeslut, medan verksamheten vid HMS övriga kontor och fabriker runt om i världen har fortgått och under omständigheterna fungerat väl.

För att parera den kraftiga nedgången i efterfrågan infördes i Sverige och Tyskland korttidspermittering om ca 20% av arbets­tiden för majoriteten av våra medarbetare under en stor del av kvartalet. I tillägg har vi kraftigt reducerat vårt resande, ställt in mässor och kundevent och istället använt digitala kanaler för kundkontakter och event. Dessa faktorer tillsammans med det åtgärdsprogram vi genomförde i slutet av förra året har resulte­rat i att rörelsekostnaderna för kvartalet organiskt minskat med ca 14% jämfört med föregående år. En stark bruttomarginal i kombination med god kostnadskontroll gör att vi kan leverera ett rörelseresultat för kvartalet om 69 MSEK vilket ger en rörel­semarginal i linje med vårt långsiktiga mål om 20%.

Den goda lönsamheten och god hantering av vårt rörelsekapital har resulterat i ett starkt kassaflöde om 115 MSEK i kvartalet. Detta har i sin tur hjälp oss att minska vår nettoskuld som nu är på låga 263 MSEK, motsvarande 0,73 gånger rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för de senaste tolv månaderna.

Vår slutsats kring kvartalet är att vi på ett bra sätt lyckats ställa om och anpassa våra kostnader till den lägre efterfrågan vi sett sedan några månader tillbaka. Generellt är det stor osäkerhet kring framtiden och hur coronakrisen påverkar efterfrågan hos våra kunder under de kommande kvartalen. I nuläget ser vi ing­enting konkret som tyder på en snabb återhämtning.

HMS har en stark finansiell ställning och det finns både förvärvs­möjligheter och långsiktig teknikinnovation att fokusera på under kommande kvartal. Detta gör att vi nu avslutar merparten av våra korttidspermitteringar för att kunna satsa framåt. Vår bedömning är att automation och digitalisering av industriella processer kom­mer att se en ökad efterfrågan när vi har coronakrisen bakom oss. Då skall HMS vara redo för att möta denna utveckling och efter­frågan med konkurrenskraftiga produkter och lösningar.

Trots turbulensen i det korta perspektivet arbetar vi vidare med fokus på långsiktig tillväxt utifrån en balanserad syn på våra kost­nader. Långsiktigt bedömer vi fortsatt att marknaden för indu­striell kommunikation och IIoT kommer att utgöra ett intressant område för organisk tillväxt och selektiva förvärv – där vi fort­sätter att arbeta enligt vårt motto “Connecting Devices”.

 

Halmstad 2020-07-15

 

Staffan Dahlström
Verkställande Direktör

 

Ytterligare information kan erhållas av:
Staffan Dahlström, VD, +46 (0)35 17 2901
Joakim Nideborn, Finanschef, +46 (0)35 710 6983

HMS Networks Q2 Rapport 2020 (Svenska)

Utvald nyhet från HMS

HMS är stolt över att presentera Intesis, världsledande inom industriell kommunikation för hem- och byggnadsautomation, som den senaste delen av HMS.

v6-gateway-shadow_showcase

Från och med 2020 är Intesis integrerat i HMS sälj- och marknadsföringsorganisation över hela världen och har fått en ny logotyp i HMS-officiella "look and feel". Läs mer om Intesis genom att besöka deras webbplats.

intesis.com

HMS Q2 Rapport 2020

jul 15, 2020

Mer om HMS

Kunderna berättar

Case studies

Se vad våra kunder säger om att använda HMS lösningar.
Videor och bilder från HMS

Mediebibliotek

Videor, podcasts, bilder, whitepapers mm från HMS Networks
Expertis inom IIoT

HMS IIoT-blog

Se vad våra experter har att säga om olika områden inom IIoT.
Lyssna på experterna

TechTalks från HMS Networks

Håll dig uppdaterad om de senaste trenderna in industriell kommunikation och IIoT. Lyssna på HMSs experter i våra TechTalks.

 

 

Want more insights on the industrial communications industry? Contact us!

For more information contact one of our industry experts:

Contact Us