Nyheter från HMS

Senaste nytt från HMS Networks
 

HMS Q4 Rapport 2019

by Linda Johansson | feb 03, 2020

Kvartalet

 • Fjärde kvartalets omsättning uppgick till 346 MSEK (363), motsvarande en minsk­ning med 5 %. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning positivt med 15 MSEK
 • Orderingången uppgick till 337 MSEK (387), motsvarande en minskning med 13 %
 • Rörelseresultatet uppgick till 55 MSEK (52), motsvarande en rörelsemarginal på 15,9 % (14,3)
 • Rörelseresultatet justerat för uppgö­relse avseende avtalad tilläggsköpeskilling relaterat till Beck IPC samt omstrukture­ringseffekter uppgick till 33 MSEK, mot­svarande en rörelsemarginal på 9,5 %
 • Kvartalets totala skatt uppgick till +20 MSEK, i huvudsak relaterat till re­troaktiv skattebefrielse om 28 MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 67 MSEK (42) och vinst per aktie till 1,46 SEK (0,90). Justerat resultat efter skatt upp­gick till 31 MSEK och justerad vinst per aktie till 0,68 SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksam­heten uppgick till 61 MSEK (49)

Helåret

 • Nettoomsättningen för helåret uppgick till 1 519 MSEK (1 366), vilket motsvarar en ökning med 11 %. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning positivt med 73 MSEK
 • Orderingången uppgick till 1 470 MSEK (1 433), motsvarande en ökning med 3 %
 • Rörelseresultatet uppgick till 243 MSEK (251), motsvarande en rörelsemarginal på 16,0 % (18,4)
 • Rörelseresultatet justerat för omstruk­tureringskostnader samt uppgörelse avseende avtalad tilläggsköpeskilling uppgick till 246 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 16,2 %
 • Resultat efter skatt uppgick till 205 MSEK (171) och vinst per aktie till 4,43 SEK (3,68). Justerat resultat efter skatt uppgick till 188 MSEK och justerad vinst per aktie till 4,06 SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksam­heten uppgick till 254 MSEK (193)
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 1,90 kr (1,80)

VD kommentar

Vi avslutar 2019 med ett svagt fjärde kvartal. Marknadssituatio­nen var fortsatt utmanande och kvartalet visade en försvagad för­säljning och orderingång. Omsättningen uppgick till 346 MSEK, en nedgång med 5 % från motsvarande period förra året, orga­niskt är minskningen 10 %.

I Europa, främst drivet av Tyskland, har nedgången fortsatt och vi tror att marknaden kommer fortsatt vara svag under första delen av 2020. Americas och Asien har också haft tapp under kvartalet, även om det finns en del positiva indikatorer som pekar på en viss ljusning framöver. Generellt är läget svårbedömt kring efterfrågan på våra marknader. På produktsidan kan vi konstatera att Anybus och delvis Ixxat är de främsta anledningarna till vår svagare utveckling. Framförallt våra inbyggda produkter, som är beroende av underliggande investeringar i produktion, drabbas när våra kunder både har svag egen efterfrågan och fortsätter minska sina lager. På den positiva sidan kan vi konstatera att både Ewon och Intesis gör ett starkare kvartal.

Trots en avvaktande marknadssituation ser vi att intresset för HMS lösningar är fortsatt stort och vi har rekord i antal nya ”leads”. För de av våra produkter som säljs enligt vår Design-Win affärsmodell kan vi konstatera en fortsatt stabil tillväxt i antal nya kunder under 2019. Totalt erhöll vi 199 (177) nya Design-Wins under året. Detta får det totala antalet aktiva Design-Wins att uppgå till 1 797 (1 693), en ökning med 6 % jämfört med föregående år. Av dessa är 1 399 (1 304) i produktion medan 398 (389) förväntas komma i produktion under kommande år. Av den totala omsättningen är 49 % relaterat till Design-Wins. Ett fortsatt stabilt inflöde av nya Design-Wins är ett bevis på HMS attraktiva produkterbjudande och ger oss framtida förut­sättningar för tillväxt. 

Under kvartalet har integrationen av Beck IPC GmbH fullgjorts inklusive en uppgörelse avseende avtalad tilläggsköpeskilling, vilket påverkar kvartalets rörelseresultat positivt med 19 MSEK.

Kvartalet visar en stabil bruttomarginal om 61,2 % vilket är något bättre än motsvarande kvartal förra året, trots lägre produktions­volymer under kvartalet. Rörelseresultatet för kvartalet uppgår till 55 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 16 %. Justerat rörelseresultat, exklusive ovanstående uppgörelse kring tilläggs­köpeskilling samt kvartalets omstruktureringseffekter, uppgår till 33 MSEK. Kassaflödet fortsätter att vara starkt, till stor del drivet av förbättringar av rörelsekapitalet.

Det tidigare kommunicerade åtgärdsprogrammet, med målsätt­ning att anpassa organisationen för att fortsätta satsa inom seg­ment med tillväxtpotential parallellt med förstärkt kostnadskon-troll inom områden med svagare tillväxtutsikter framöver, har genomförts. 43 medarbetare har avslutat sin anställning på HMS, och kostnaden för programmet slutade på 22 MSEK, mot tidi­gare uppskattat 25 MSEK. Den årliga besparingen förväntas till 45 MSEK, i linje med vad som tidigare kommunicerats.

Vi har under året vidareutvecklat vår globala Supply Chain, som under 2019 levererat ut drygt 1,1 miljoner produkter till våra kun­der. Vi har under året flyttat hem viss produktion från Kina till Europa där vi expanderat tillverkning i Litauen och startat sam­arbete med en ny partner med tillverkning i Rumänien. En stor del av de sista stegen av våra produktionsprocesser, program­mering och kvalitetskontroll ligger inom HMS egna anläggningar och cirka 90 % av våra produkter definieras som ”Made in EU”.

Helåret 2019 sammanfattas med en försäljning på 1 519 MSEK, en tillväxt på 11 % från 2018 och ett rörelseresultat på 243 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 16 %. Det är även värt att no­tera att vinst efter skatt under 2019 har påverkats positivt i årets sista kvartal bland annat tack vare att belgiska skattemyndigheter har beviljat oss 19 MSEK i skattelättnad för produktutvecklingsverksamhet kopplat till våra Ewon produkter för 2018-2019.

Ser vi tillbaka på de senaste tio åren har HMS levererat en årlig genomsnittlig omsättningstillväxt på 18 % och en genomsnittlig rörelsemarginal om 18 %, vilket är strax under våra långsiktiga mål på 20 % tillväxt respektive marginal. I det korta perspektivet ser vi dock att det blir utmanande att nå upp till våra tillväxt­mål, då våra marknader fortsatt bedöms utvecklas svagt, speciellt inom Automotive segmentet. Vi arbetar dock vidare med fokus på långsiktig tillväxt utifrån en balanserad syn på våra kostnader. Långsiktigt bedömer vi fortsatt att marknaden för industriell da­takommunikation kommer att utgöra ett intressant tillväxtom­råde och vi fortsätter fokusera kring vårt motto “Connecting Devices”.

Halmstad 2020-02-03

Staffan Dahlström
Verkställande Direktör

Ytterligare information kan erhållas av:
CEO Staffan Dahlström, telefon 035 – 17 29 01 
CFO Joakim Nideborn, telefon 035 – 710 69 83

Informationen är sådan som HMS Networks AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande klockan 14:00 den 3 februari 2020.

HMS Networks Q4 Rapport 2019 (Svenska)

Utvald nyhet från HMS

HMS Networks släpper världens första industriella 5G-router och startpaket

HMS Networks släpper nu den första kommersiellt tillgängliga industriella 5G-routern för privata industriella nätverk. Wireless Router 5G stöder Ericsson Industry Connect 5G-nätverk och gör det möjligt för användare att komma igång med 5G i sin egen miljö. HMS erbjuder också ett färdigt startpaket för test och utvärdering.

5g-router-and-starterkit

Läs mer

HMS Q4 Rapport 2019

feb 03, 2020

Mer om HMS

Kunderna berättar

Case studies

Se vad våra kunder säger om att använda HMS lösningar.
Videor och bilder från HMS

Mediebibliotek

Videor, podcasts, bilder, whitepapers mm från HMS Networks
Expertis inom IIoT

HMS IIoT-blog

Se vad våra experter har att säga om olika områden inom IIoT.
Lyssna på experterna

TechTalks från HMS Networks

Håll dig uppdaterad om de senaste trenderna i industriell kommunikation och IIoT. Lyssna på HMSs experter i våra TechTalks.

 

 

Want more insights on the industrial communications industry? Contact us!

For more information contact one of our industry experts:

Contact Us