Regulatoriska pressmeddelanden från HMS Networks

Finansiella nyheter från HMS Networks.

Pressmeddelanden

Finansiella nyheter och pressmeddelanden från HMS Networks

Stämmokommuniké från årsstämma i HMS Networks

by Linda Johansson | apr 23, 2020

HMS Networks AB (publ) har den 23 april 2020 hållit årsstämma. I samtliga ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll. 

Vinstdisposition
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att någon vinstutdelning inte ska lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2019 och att årets vinst jämte balanserade vinstmedel ska överföras i ny räkning.

Fastställande av resultat- och balansräkning och ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat- och balansräkning för HMS Networks AB och koncernen. Styrelsen och bolagets verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. 

Val av styrelse och revisor samt beslut om arvoden
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, nämligen

  • att sex (6) ordinarie styrelseledamöter väljs utan några styrelsesuppleanter,
  • att ett (1) registrerat revisionsbolag väljs till revisor,
  • att omval sker av styrelseledamöterna Charlotte Brogren, Fredrik Hansson, Anders Mörck, Cecilia Wachtmeister och Ulf Södergren, samt att nyval sker av Niklas Edling.
  • att Charlotte Brogren omväljs till ordförande i styrelsen,
  • att till revisor omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Fredrik Göransson,
  • att arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 1 625 000 kr, varav styrelsens ordförande ska erhålla 500 000 kr och övriga ledamöter ska erhålla 225 000 kr, samt att ersättning för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 100 000 kr till ordförande och 50 000 kr vardera till övriga ledamöter och att ingen ersättning ska utgå för arbete i övriga utskott.


Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman fastslog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Årsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av högst 2 340 943 aktier i syfte att finansiera eller genomföra företagsförvärv med egna aktier. 

Införande av Aktiesparprogram 2021-2024 samt säkringsåtgärder för leverans av aktier inom ramen för programmet
Årsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, införa ett prestationsbaserat aktiesparprogram, Aktiesparprogram 2021‑2024. Programmet riktar sig till samtliga anställda och omfattar högst 150 000 aktier. För att möjliggöra bolagets leverans av aktier till deltagarna i programmet beslutade årsstämman även att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att förvärva högst 150 000 egna aktier samt att överlåta de härigenom förvärvade aktierna till deltagarna i programmet. 

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, ändra bolagsordningen i syfte att anpassa denna i förhållande till genomförda och förväntade ändringar i aktiebolagslagen och lagen om kontoföring av finansiella instrument. 


För ytterligare information vänligen kontakta:
CEO Staffan Dahlström, telefon: 035-17 29 01 
CFO Joakim Nideborn, telefon: 035-710 69 83


Mediekontakt

JOAKIM NIDEBORN

Head of Investor Relations

Tel: +46 35 17 29 00

Email: joni@hms.se

Pressbilder

Ladda ner pressbilder från vårt bildbibliotek.

Klicka här