Regulatoriska pressmeddelanden från HMS Networks

Finansiella nyheter från HMS Networks.

Pressmeddelanden

Finansiella nyheter och pressmeddelanden från HMS Networks

HMS Q1 Rapport 2020

by Sofia Frykner | apr 23, 2020

Kvartalet

 • Första kvartalets omsättning uppgick till 361 MSEK (380), motsvarande en minsk­ning med 5%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning positivt med 3 MSEK
 • Orderingången uppgick till 401 MSEK (387), motsvarande en ökning med 4%
 • Rörelseresultatet uppgick till 67 MSEK (60), motsvarande en rörelsemarginal på 18,5% (15,8)
 • Resultat efter skatt uppgick till 47 MSEK (41) och vinst per aktie till 1,01 SEK (0,88)
 • Kassaflödet från den löpande verksam­heten uppgick till 55 MSEK (52)

Senaste tolv månaderna

 • Nettoomsättningen för de senaste tolv månaderna uppgick till 1 500 MSEK (1 425), vilket motsvarar en ökning med 5%. Valutaeffekter har påverkat koncer­nens omsättning positivt med 51 MSEK
 • Orderingången uppgick till 1 484 MSEK (1 470), motsvarande en ökning med 1%
 • Rörelseresultatet uppgick till 250 MSEK (248), motsvarande en rörelsemarginal på 16,7% (17,4)
 • Resultat efter skatt uppgick till 212 MSEK (175) och vinst per aktie till 4,56 SEK (3,76)
 • Kassaflödet från den löpande verksam­heten uppgick till 257 MSEK (224)

Händelser efter periodens utgång

 • Effekterna av covid-19 har medfört beslut om korttidspermitteringar och styrelsen har beslutat revidera sitt förslag till utdel­ning från tidigare 1,90 kr per aktie till 0 kr per aktie

VD kommentar

Trots att årets första kvartal har varit dramatiskt i stora delar av världen, har HMS verksamhet under kvartalet inte påverkats i någon större omfattning. Vi har haft en bra orderingång, löst utmaningar i vår supply chain samt kunnat leverera produkter till våra kunder. Även om marknadssituationen har varit utmanande, visar kvartalet överlag på en positiv utveckling. 

Orderingången uppgick till 401 MSEK, en tillväxt med 4% från motsvarande period förra året, delvis drivet av kunder som ökar sina lager i dessa osäkra tider. Omsättningen uppgick till 361 MSEK, en minskning med 5% från motsvarande period förra året. Den underliggande organiska tillväxten minskade med 8%, men uppvägs delvis av förra årets förvärv samt den fortsatt försvagade svenska kronan.

Kvartalet visar på en stark bruttomarginal om drygt 62% vilket är en avsevärd förbättring mot motsvarande kvartal förra året. Kvartalets bruttomarginal är ett resultat av interna effektivitetsförbättringar och en gynnsam produktmix. Stark bruttomarginal och tidigare genomfört besparingsprogram ger sammantaget ett rörelseresultat för kvartalet om 67 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 19%.

Under kvartalet har vi sett en negativ organisk tillväxt för våra varumärken Anybus, Ixxat och Intesis. Däremot ser vi positiv utveckling för Ewon, som med sina lösningar för fjärrövervakning av maskiner ligger i tiden samt kan ha fått ett extra uppsving i dessa tider när det är svårt för servicetekniker att resa.

För Intesis har vi haft vissa störningar i vår supply chain, då spanska myndigheter infört restriktioner till följd av covid-19 som påverkat vår tillverkning i Spanien. I övrigt har vi kunnat fortsätta produktion och leveranser av produkter enligt plan.

Vi ser en fortsatt avmattning av marknadsläget i Centraleuropa, främst drivet av en nedgång i Tyskland. I Asien har året börjat med tillväxt främst i Japan, men mot svaga jämförelsetal 2019. I Nordamerika ser vi en marknadsutveckling som går i sidled med i stort sett oförändrad försäljning jämfört med samma period 2019. Generellt är det stor osäkerhet kring framtiden och hur coronakrisen påverkar efterfrågan hos våra kunder under kommande kvartal och resten av 2020.

Vi fortsätter se goda kassaflöden vilket stärker vår finansiella ställning. Vi har arbetat ner vår nettoskuld till 390 MSEK samt har en soliditet på 59%, vilket gör att vi är väl rustade för den sannolikt utmanande situationen vi kommer att ha under ett antal månader framöver.

Under hösten genomfördes ett åtgärdsprogram med målsättning att anpassa organisationen för att fortsätta satsa inom segment med tillväxtpotential parallellt med förstärkt kostnadskontroll inom områden med svagare tillväxtutsikter framöver. Detta program har fungerat bra och givit de besparingar som vi förväntade.

Vår bedömning är att Automation och Digitalisering av industriella processer kommer att se en ökad efterfrågan när vi har coronakrisen bakom oss, HMS skall då vara redo för att möta denna utveckling och efterfrågan med konkurrenskraftiga produkter och lösningar. Andra kvartalet har inletts med en nedgång i orderingången om cirka 20% jämfört med motsvarande period föregående år och vi förväntar oss att kommande månader och kvartal kommer att vara utmanande för våra kunder. Vi arbetar därför att på kort sikt minska våra kostnader för att klara coronakrisen på bästa möjliga sätt, men samtidigt att vara redo för expansiv utveckling när vi ser att våra marknader börjar återhämta sig. Bolagets ledning och styrelse har därför fattat beslut om korttidspermitteringar samt ett återkallande av styrelsens förslag till utdelning.

Vi har nyligen inlett tillfälliga korttidspermitteringar där vi går ned till 80% av arbetstid för majoriteten av personalen i Sverige och Tyskland, där vi har cirka 2/3 av koncerns medarbetare. Detta kommer att fortgå tills vi ser en tydligare bild av hur våra marknader utvecklas.

Trots turbulensen i det korta perspektivet arbetar vi vidare med fokus på långsiktig tillväxt utifrån en balanserad syn på våra kostnader. Långsiktigt bedömer vi fortsatt att marknaden för industriell datakommunikation kommer att utgöra ett intressant tillväxtområde och vi fortsätter fokusera kring vårt motto “Connecting Devices”.

Halmstad 2020-04-23

Staffan Dahlström
Verkställande Direktör

Ytterligare information kan erhållas av: 
Staffan Dahlström, VD, +46 (0)35 17 2901 
Joakim Nideborn, Finanschef, +46 (0)35 710 6983

HMS Q1 Rapport 2020 (pdf)


Mediekontakt

JOAKIM NIDEBORN

Head of Investor Relations

Tel: +46 35 17 29 00

Email: joni@hms.se

Pressbilder

Ladda ner pressbilder från vårt bildbibliotek.

Pressbilder på Flickr