Regulatoriska pressmeddelanden från HMS Networks

Finansiella nyheter från HMS Networks.

Pressmeddelanden

Finansiella nyheter och pressmeddelanden från HMS Networks

HMS Bokslutskommuniké 2018

by User Not Found | feb 12, 2019

Kvartalet

 • Fjärde kvartalets omsättning uppgick till 363 MSEK (301), motsvarande en ökning med 20 %. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning positivt med 21 MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 52 MSEK (31) motsvarande en rörelsemarginal på 14 % (10)
 • Orderingången under fjärde kvartalet uppgick till 387 MSEK (288), motsvarande en ökning med 34 %
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 49 MSEK (36)
 • Resultat efter skatt uppgick till 42 MSEK (20) och vinst per aktie till 0,90 SEK (0,43)

Helåret

 • Nettoomsättningen för helåret 2018 uppgick till 1 366 MSEK (1 183), vilket motsvarar en ökning med 15 %. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning positivt med 65 MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 251 MSEK (212), motsvarande en rörelsemarginal på 18 % (18)
 • Orderingången uppgick till 1 433 MSEK (1 204), motsvarande en ökning med 19 %
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 193 MSEK (207)
 • Resultat efter skatt uppgick till 171 MSEK (143) och vinst per aktie till 3,68 SEK (3,06)
 • Förvärv har skett av 100 % av aktierna I Beck IPC GmbH
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 1,80 kr (1,50)

VD kommentar

Årets sista kvartal avslutas starkt. Orderingången ökade med 34 %,till 387 MSEK, omsättningen ökade med 20 % till 363 MSEK och rörelsevinsten ökade med 68 % till 52 MSEK.

Kvartalets resultat är en kombination av organisk tillväxt, förvärvseffekter från tyska Beck IPC, gynnsam valutasituation samt fördelaktiga tekniktrender som driver investeringar i våra affärssegment.

Den starka orderingången är mycket glädjande men samtidigt ser vi ett svårbedömt konjunkturläge framöver. Många av våra kunder är fortsatt positiva till sin egen tillväxt men är samtidigt oroliga kring Makrodata, som talar om kommande avmattning av tillväxten i flera industriella segment.

Under kvartalet har vi sett en stark och positiv utveckling i USA. I Tyskland ser vi en blandad bild med fortsatt svagt Automotive segment men fortsatt starkt i andra områden. I Japan ser vi en svagare utveckling hos japanska exportföretag vilket skapat låg tillväxt i Asien under kvartalet.

Kvartalets bruttomarginal har påverkats negativt av lägre marginaler från det nyligen förvärvade Beck IPC. Integrationsarbetet av Beck IPC pågår och olika initiativ för att förbättra bruttomarginalerna har startats.

För året summerar vi en omsättningstillväxt om 15 % som i lokala valutor motsvarar en tillväxt om 10 % jämfört med 2017. Trots ökade satsningar på innovation, produktutveckling, marknadsföring och försäljning når vi ändå 251 MSEK (212) i rörelsevinst, motsvarande en marginal om 18,4 % och en rörelsevinstökning om 18 % jämfört med 2017.

Ser vi tillbaka på senaste nio åren har HMS levererat en årlig genomsnittlig omsättningstillväxt på +21 % och en rörelsemarginal om 18 %. Resultatet är i linje med våra långsiktiga mål om en genomsnittlig årlig tillväxt på 20 % per år och en rörelsemarginal om 20 %.

För de av våra produkter som säljs enligt vår Design-Win affärsmodell kan vi konstatera en fortsatt stabil tillväxt i antal nya kunder under 2018. Totalt erhöll vi 177 (217) nya Design-Wins under året samt 73 äldre aktiva Design-Wins från vårt förvärv av tyska Beck IPC. Detta får det totala antalet aktiva Design-Wins att uppgå till 1 693 (1 590), en ökning med 6,5% jämfört med föregående år. Av dessa är 1 304 (1 192) i produktion medan 389 (398) förväntas komma i produktion under kommande år.

Ett fortsatt stabilt inflöde av nya Design-Wins är ett bevis på HMS attraktiva produkterbjudande och ger oss goda förutsättningar för framtida tillväxt.

Kostnaderna för bolagets marknadsaktiviteter är stora under årets sista kvartal genom medverkan på ett antal stora internationella mässor. HMS presenterade ett antal nya produkter för industriell automation och Industriellt Internet of Things, där säkerhet, enkel installation och kvalité var tydliga ledord. Under mässorna lanserade HMS även ett nytt partnerprogram för att ytterligare stimulera samverkan för affärer och innovation globalt.

Vi ser att intresset för HMS lösningar är fortsatt stort, vilket konfirmeras av en stabil tillväxt av nya kundförfrågningar, ”leads”, på alla marknader. Det fjärde kvartalet inbringade 6 240 leads (5 573), en ökning med 12 % jämfört med samma period föregående år och summan för året blev 18 079 stycken (15 940), en ökning med 13 % jämfört med 2017.

Under kvartalet har vi inlett ett tekniksamarbete med det asiatiska företaget WoMaster. Samarbetet är fokuserat på att utveckla lösningar baserade på WoMasters produkter för industriell nätverksinfrastruktur tillsammans HMS mjukvara för industriella protokoll. Ambitionen är att detta skall resultera i nya HMS produkter redan under 2019.

I rapporten för det tredje kvartalet beskrev vi att den tidigare ansträngda situationen kring komponentbrist har ljusnat. Förbättringstrenden har fortsatt och vi känner ingen oro att detta skall orsaka några problem för HMS leveransförmåga under 2019, då vi byggt upp buffertlager samt att tillgänglighet på komponenter verkar normaliseras framöver.

Även om konjunkturläget på kort sikt är svårbedömt, ser vi på längre sikt goda tillväxtmöjligheter och målet är att fortsätta växa vidare med våra ambitiösa tillväxtmål - en långsiktig årlig tillväxt på 20 % per år och en rörelsemarginal om 20 %. Vårt fokus är att driva fortsatt tillväxt inom alla våra verksamhetsområden, organiskt och via förvärv. Vi arbetar vidare med fokus på våra långsiktiga tillväxtmål utifrån en balanserad syn på våra kostnader. Långsiktigt bedömer vi att marknaden för industriell datakommunikation kommer att utgöra ett intressant tillväxtområde och vi fortsätter fokusera kring vårt motto “Connecting Devices”.

 

Halmstad 2019-02-12

Staffan Dahlström
Verkställande Direktör

 

Ytterligare information kan erhållas av:
CEO Staffan Dahlström, telefon 035 – 17 29 01 eller
CFO Joakim Nideborn, telefon 035 – 710 69 83 

Informationen är sådan som HMS Networks AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 14:00 den 12 februari 2019.

HMS Networks Q4 Rapport 2018 (Svensk)


Mediekontakt

JOAKIM NIDEBORN

Head of Investor Relations

Tel: +46 35 17 29 00

Email: joni@hms.se

Pressbilder

Ladda ner pressbilder från vårt bildbibliotek.

Klicka här