Regulatoriska pressmeddelanden från HMS Networks

Finansiella nyheter från HMS Networks.

Pressmeddelanden

Finansiella nyheter och pressmeddelanden från HMS Networks

HMS Q3 Rapport 2018

by User Not Found | okt 24, 2018

Kvartalet

 • Tredje kvartalets omsättning uppgick till 353 MSEK (305), motsvarande en ökning med 16 %. Förändringen av den svenska kronan har påverkat koncernens omsättning positivt med 29 MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 74 MSEK (65) motsvarande en rörelsemarginal på 21 % (21)
 • Orderingången under tredje kvartalet uppgick till 360 MSEK (289), motsvarande en ökning med 24 %
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 73 MSEK (62)
 • Resultat efter skatt uppgick till 51 MSEK (42) och vinst per aktie till 1,09 SEK (0,90)
 • Förvärv har skett av 100 % av aktierna i Beck IPC GmbH

Första nio månaderna

 • Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 1 003 MSEK (882), vilket motsvarar en ökning med 14 %. Förändringen av den svenska kronan har påverkat koncernens omsättning positivt med 44 MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 199 MSEK (181), motsvarande en rörelsemarginal på 20 % (21)
 • Orderingången uppgick till 1 046 MSEK (916), motsvarande en ökning med 14 %
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 144 MSEK (171)
 • Resultat efter skatt uppgick till 129 MSEK (123) och vinst per aktie till 2,78 SEK (2,62)

 

VD kommentar

Det tredje kvartalet visar på både rekordomsättning och rekordvinst för HMS med 353 MSEK i omsättning och 74 MSEK i rörelseresultat. Trots rekordnivåer är det fortsatt en svag underliggande organisk tillväxt i lokala valutor på 4 %. Vår rapporterade tillväxt får stöd från positiva valutaförändringar samt omsättningstillskott från tyska Beck IPC, som förvärvades i juli. Detta ger sammantaget en omsättningstillväxt om 16 % i kvartalet som ligger strax under vårt långsiktiga mål.

Vår orderingång under kvartalet landade på 360 MSEK, en tillväxt på 24 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år, vilket indikerar en positiv utveckling och fortsatt tillväxt framöver.

Vi ser en stabil efterfrågan på våra större marknader till följd av fortsatt god konjunktur och investeringar av automationslösningar inom industrin. Under kvartalet har den goda utvecklingen vi såg under andra kvartalet i USA fortsatt. EMEA och Asien utvecklas stabilt men med något lägre tillväxt än tidigare.

På kostnadssidan har vi under tredje kvartalet säsongsmässigt lägre kostnader. Detta tillsammans med god omsättning och stabil bruttomarginal, ger ett rörelseresultat på ny rekordnivå, 74 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 21 %, vilket är strax över vårt långsiktiga mål. Integrationsarbetet med Beck IPC pågår och vi fokuserar på att samordna teknikplattformar för att förstärka vårt erbjudande inom Industrial IoT (IIoT). Sammantaget har förvärvet av Beck IPC haft obetydlig påverkan på kvartalets rörelseresultat.

Vårt underliggande kassaflöde är fortsatt starkt och uppgick till 73 MSEK under kvartalet, vilket ytterligare förstärker vår finansiella position och ger oss en relativt låg nettoskuldsättning på cirka 1,36 gånger EBITDA på årsbasis.

Vi upplever att den ansträngda situationen inom tillgänglighet för elektronikkomponenter har blivit bättre under kvartalet, HMS och många av våra kunder har vidtagit åtgärder för att motverka problem med leveranser. Grundproblemet kvarstår men effekterna bedöms i nuläget vara mindre än vi tidigare flaggat för. Vi kommer fortsatt att ha ett något högre lager kommande kvartal men ser idag inte att tillgänglighet för elektronikkomponenter skall ha någon större påverkan på leveransförmågan framåt.

Vi har under kvartalet fortsatt viderutveckla våra lösningar inom datasäkerhet och har nu fått båda våra molnlösningar, Argos och Talk2M, certifierade enligt CSA-STAR, som är baserat på ISO/IEC 27001. Vi har även lanserat nya Anybus produkter med stöd för IIoT protokoll som UPC UA och MQTT, som gör det möjligt att kombinera klassiska kommunikationsteknologier med nya IIoT funktioner, vilket underlättar för våra befintliga kunder att lägga till IIoT stöd i sina befintliga produkter.

Vi håller fast vid våra ambitiösa tillväxtmål för kommande år - en långsiktig årlig tillväxt på 20 % per år och en rörelsemarginal om 20 %. Vårt fokus är att driva fortsatt tillväxt inom alla våra verksamhetsområden. Vi arbetar vidare med fokus på våra långsiktiga tillväxtmål utifrån en balanserad syn på våra kostnader. Långsiktigt bedömer vi att marknaden för industriell datakommunikation kommer att utgöra ett intressant tillväxtområde och vi fortsätter fokusera på vårt motto “HMS – Connecting Devices”.


Halmstad 2018-10-24

Staffan Dahlström
Verkställande Direktör

Ytterligare information kan erhållas av:
CEO Staffan Dahlström, telefon 0709-17 29 01 eller
CFO Joakim Nideborn, telefon 0707-72 29 83

Informationen är sådan som HMS Networks AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 24 oktober 2018.

HMS Networks Q3 rapport 2018 (Svenska)


Mediekontakt

JOAKIM NIDEBORN

Head of Investor Relations

Tel: +46 35 17 29 00

Email: joni@hms.se

Pressbilder

Ladda ner pressbilder från vårt bildbibliotek.

Klicka här