Regulatoriska pressmeddelanden från HMS Networks

Finansiella nyheter från HMS Networks.

Pressmeddelanden

Finansiella nyheter och pressmeddelanden från HMS Networks

Stämmokommuniké från årsstämma i HMS Networks

by User Not Found | apr 25, 2018

HMS Networks AB (publ) har den 25 april 2018 hållit årsstämma. I samtliga ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.


Vinstutdelning
Årsstämman beslutade bifalla styrelsens förslag om utdelning med 1,50 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning fastslogs den 27 april 2018. Utdelning beräknas därmed att utsändas genom Euroclear Swedens försorg den 3 maj 2018. 

Fastställande av resultat- och balansräkning och ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat- och balansräkning för HMS Networks AB och koncernen. Styrelsen och bolagets verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Val av styrelse och revisor samt beslut om arvoden
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, nämligen

  • att sex (6) ordinarie styrelseledamöter väljs utan några styrelsesuppleanter,
  • att ett (1) registrerat revisionsbolag väljs till revisor,
  • att omval sker av styrelseledamöterna Charlotte Brogren, Fredrik Hansson, Ray Mauritsson och Anders Mörck samt att Cecilia Wachtmeister och Ulf Södergren väljs till nya styrelseledamöter,
  • att Charlotte Brogren omväljs till ordförande i styrelsen,
  • att till revisor omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Fredrik Göransson,
  • att arvode till styrelsen utgår oförändrat med sammanlagt 1 450 000 kr, varav styrelsens ordförande ska erhålla 450 000 kr och övriga ledamöter ska erhålla 200 000 kr, samt att ersättning för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 50 000 kr till vardera ledamot och att ingen ersättning ska utgå för arbete i övriga utskott.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman fastslog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Årsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av högst 2 340 943 aktier i syfte att finansiera eller genomföra företagsförvärv med egna aktier.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
Årsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av högst 70 000 egna aktier för säkerställande av leverans till deltagare i Aktiesparprogram 2018-2021. 

Införande av Aktiesparprogram 2019-2021 samt säkringsåtgärder för leverans av aktier inom ramen för programmet
Årsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, införa ett prestationsbaserat aktiesparprogram, Aktiesparprogram 2019‑2022. Programmet riktar sig till samtliga anställda och omfattar högst 115 000 aktier. För att möjliggöra bolagets leverans av aktier till deltagarna i programmet beslutade årsstämman även att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att förvärva högst 115 000 egna aktier samt att överlåta de härigenom förvärvade aktierna till deltagarna i programmet. 


För ytterligare information vänligen kontakta:
Staffan Dahlström, CEO HMS, +46 709-17 29 01
Joakim Nideborn, CFO HMS, +46 707-72 29 83

HMS offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 april 2018 kl. 13:00 CET.


Mediekontakt

JOAKIM NIDEBORN

Head of Investor Relations

Tel: +46 35 17 29 00

Email: joni@hms.se

Pressbilder

Ladda ner pressbilder från vårt bildbibliotek.

Pressbilder på Flickr