Regulatoriska pressmeddelanden från HMS Networks

Finansiella nyheter från HMS Networks.

Pressmeddelanden

Finansiella nyheter och pressmeddelanden från HMS Networks

HMS Bokslutskommuniké 2017

by User Not Found | feb 16, 2018

Helåret

  • Nettoomsättningen för helåret 2017 ökade med 24 % till 1 183 MSEK (952) vilket motsvarar en ökning med 23 % i lokala valutor. Förändringen av den svenska kronan har påverkat koncernens omsättning positivt med 16 MSEK.
  • Rörelseresultat uppgick till 212 MSEK (149), motsvarande en rörelsemarginal på 18 % (16).
  • Orderingången för året ökade med 25 % till 1 204 MSEK (966).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 207 MSEK (155).
  • Resultat efter skatt uppgick till 143 MSEK (100) och resultatet per aktie till 3,06 SEK (2,16).
  • Styrelsen föreslår en utdelning på 1,50 SEK (1,00) per aktie.
 

Fjärde kvartalet

  • Omsättningen uppgick till 301 MSEK (265) motsvarande en ökning på 15 % i lokala valutor.
  • Rörelseresultatet uppgick till 31 MSEK (40) motsvarande en rörelsemarginal på 10 % (15).
  • Orderingången uppgick till 288 MSEK (267).

 

VD kommentar

Tillväxten vi sett under 2017 fortsätter, men med något minskad styrka under fjärde kvartalet.

Vi ser fortsatt mycket god utveckling i Asien, stabil utveckling i Europa men kvartalet har varit något avvaktande i USA. Vi ser dock att trenden i inledningen på 2018 vänder upp och bland annat beslut kring skattesänkningar gör att amerikanska kunder går till handling på planerade projekt och lägger nya order. Vi har efter periodens avslut fått en större genombrottsorder från en ledande japansk kund inom vårt IXXAT-Safety område, så sammantaget ser vi fortsatt god utveckling framåt.

Kvartalet har varit intensivt med många sälj- och marknadsföringsaktiviteter och HMS har medverkat på ett flertal mässor, vilket resulterat i det bästa inflödet av leads någonsin under ett kvartal. Ökade resurser inom sälj- och marknadsföring har ökat våra kostnader under kvartalet. Vi har dessutom omvärderat förväntat utfall i pågående aktiesparprogram, vilket ledde till ökade kostnader om ca 5 MSEK under fjärde kvartalet.

Produktmässigt visar samtliga våra varumärken Anybus, eWON, IXXAT och dotterbolaget Intesis en god tillväxt under 2017. För de av våra produkter som säljs enligt vår Design-Win affärsmodell kan vi konstatera en fortsatt god tillväxt i antal nya affärer under 2017. Totalt erhöll vi 217 (203) nya Design-Wins under året vilket får det totala antalet aktiva Design-Wins att uppgå till 1 591 stycken (1 508), en ökning med 6 % jämfört med föregående år. Av dessa är 1 192 (1 137) i produktion medan 398 (371) förväntas komma i produktion under kommande år. Att vi fått rekordmånga nya Design-Wins är ett bevis på HMS attraktiva produkterbjudande och ger oss goda förutsättningar för en framtida tillväxt.

Det är glädjande att de under 2016 förvärvade bolagen eWON och Intesis har utvecklats starkt under 2017.

I samband med internationella mässor under det fjärde kvartalet lanserade HMS eWON Flexy 205, en industriell gateway som adresserar det ökande intresset för fjärrövervakning och Industrial Internet of Things (IIoT). Genom att koppla en Flexy 205 till sin maskin kan maskinbyggare, systemintegratörer och automationsingenjörer komma åt och övervaka maskinen utan att befinna sig på plats samt fatta rätta driftsbeslut beroende på maskinens aktuella status. Tack vare Flexy 205 kan viktig maskindata samlas in, loggas, visualiseras och analyseras på ett flexibelt sätt, vilket är centralt i nya IIoT- applikationer.

Som effekt av ökade volymer har vi under det fjärde kvartalet initierat en expansion av produktionsenheten i Halmstad och detta arbete kommer att fortsätta under 2018.

Vi är redo att fortsätta växa vidare med våra ambitiösa tillväxtmål kommande år - en långsiktig årlig tillväxt på 20 % per år och en rörelsemarginal högre än 20 %. Vårt fokus är att driva fortsatt tillväxt inom alla våra verksamhetsområden. Vi arbetar vidare med fokus på våra långsiktiga tillväxtmål utifrån en balanserad syn på våra kostnader. Långsiktigt bedömer vi att marknaden för industriell datakommunikation kommer att utgöra ett intressant tillväxtområde och vi fortsätter fokusera kring vårt motto “HMS – Connecting Devices”.

Halmstad 2018-02-16

Staffan Dahlström
Verkställande Direktör

Ytterligare information kan erhållas av: CEO Staffan Dahlström, telefon 035-17 29 01 eller CFO Joakim Nideborn, telefon 0707-72 29 83.

HMS Networks Q4 Rapport 2017 (Svenska)


Mediekontakt

JOAKIM NIDEBORN

Head of Investor Relations

Tel: +46 35 17 29 00

Email: joni@hms.se

Pressbilder

Ladda ner pressbilder från vårt bildbibliotek.

Klicka här