Regulatoriska pressmeddelanden från HMS Networks

Finansiella nyheter från HMS Networks.

Pressmeddelanden

Finansiella nyheter och pressmeddelanden från HMS Networks

HMS Q2 rapport 2017

by User Not Found | jul 20, 2017

Första halvåret

 • Nettoomsättningen för första halvåret ökade med 33 % till 577 Mkr (433), vilket motsvarar en ökning med 29 % i lokala valutor
 • Rörelseresultat för årets första sex månader uppgick till 117 Mkr (55), motsvarande en rörelsemarginal på 20 % (13)
 • Orderingången för första halvåret ökade med 40 % till 626 Mkr (447)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 109 Mkr (51)
 • Resultat efter skatt för perioden uppgick till 80 Mkr (38) och vinst per aktie till 1,72 kr (0,84)
 • På rullande tolv månader uppgick nettoomsättningen till 1 096 Mkr (788) motsvarande en ökning med 39 %. Rörelseresultatet uppgick till 211 Mkr (101) motsvarande en rörelsemarginal på 19 % (13)
   

Kvartalet

 • Andra kvartalets omsättning ökade med 29 % till 299 Mkr (232), vilket motsvarar en ökning med 23 % i lokala valutor
 • Rörelseresultatet uppgick till 59 Mkr (35) motsvarande en rörelsemarginal om 20 % (15)
 • Orderingången under andra kvartalet uppgick till 328 Mkr (247)
 • Under andra kvartalet genomfördes en aktiesplit 4:1, det totala antalet aktier uppgår till 46 818 868 efter spliten.
   

VD-kommentar

Årets starka utveckling fortsätter under andra kvartalet med nya rekordnivåer på omsättning, vinst och orderingång. Tillväxten på 29 % är till stor del driven av vår organiska tillväxt, som justerat för förvärv och valutaeffekter, uppgår till 15 % jämfört med samma kvartal 2016.

Vi har ökat våra kostnader i linje med vår expansionsplan men högre omsättning och stabila bruttomarginaler gör att vi, trots en större kostnadsbas, i stort sett når vårt lönsamhetsmål på 20 % rörelsemarginal under kvartalet.

Tillväxten var varit god på samtliga geografiska marknader med stabil utveckling i Japan och Tyskland. I Nordamerika fortsätter den uppåtgående trend vi rapporterade under förra kvartalet med positiva tongångar från kunder och ökad investeringsvilja inom industrin. Tillväxten kommer från god utveckling av våra produktvarumärken, Anybus, IXXAT och eWON. Spanska Intesis, som förvärvades under juli 2016, uppvisar en enastående utveckling och vi etablerar nu Intesis personal vid vår amerikanska enhet för att expandera denna verksamhet i USA.

Kvartalet har säsongsmässigt inneburit en stor mängd marknadsaktiviteter och mässor, samt ett antal nya produktlanseringar.

För första halvåret 2017 ser vi en underliggande förstärkt konjunktur, nya design-wins och god efterfrågan i våra viktigaste marknader. Vi är nöjda med att vi under första halvåret överträffar båda våra långsiktiga mål, 20 % försäljningstillväxt och 20 % rörelsemarginal, med en total tillväxt om 33 % och en rörelsemarginal på 20 %.

Vi börjar se längre leveranstider på elektronikkomponenter, något som kommer att öka våra leveranstider kommande månader. För att minimera effekten för våra kunder förstärker vi våra säkerhetslager av kritiska komponenter samtidigt som vi bygger ut vår produktion i Halmstad och i Nivelles, Belgien för att möta kommande volymökningar.

Vårt fokus är att driva fortsatt tillväxt inom våra verksamhetsområden. Vi arbetar vidare med att balansera vår långsiktiga tillväxtstrategi med en återhållsam syn på kostnader. Långsiktigt bedömer vi att marknaden för industriell datakommunikation kommer att utgöra ett intressant tillväxtområde och vi fortsätter fokusera kring vårt motto “HMS – Connecting Devices”.


Mediekontakt

JOAKIM NIDEBORN

Head of Investor Relations

Tel: +46 35 17 29 00

Email: joni@hms.se

Pressbilder

Ladda ner pressbilder från vårt bildbibliotek.

Klicka här