Pressmeddelanden från HMS Networks

Få alla senaste finansiella och företagsnyheter från HMS Networks runt om i världen

Pressmeddelanden

Finansiella nyheter och pressmeddelanden från HMS Networks

HMS Q3 Rapport 2016

by User Not Found | okt 26, 2016

Första nio månaderna

  • Nettoomsättningen för de första nio månaderna ökade med 30 % till 687 Mkr (527), vilket även motsvarar en ökning med 30 % i lokala valutor
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 110 Mkr (87), motsvarande en rörelsemarginal på 16 % (17)
  • Orderingången för de första nio månaderna ökade med 174 Mkr till 698 Mkr (524), motsvarande en ökning på 32 % i lokala valutor
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 119 Mkr (72)
  • Resultat efter skatt för perioden uppgick till 75 Mkr (57) och vinst per aktie till 6,44 kr (5,01)
  • På rullande tolv månader uppgick nettoomsättningen till 862 Mkr (683), vilket motsvarar en ökning på 25 % i lokala valutor
  • Rörelseresultatet på rullande tolv månader uppgick till 124 Mkr (105) motsvarande en rörelsemarginal på 15 % (15)

Kvartalet

  • Tredje kvartalets omsättning uppgick till 254 Mkr (180), motsvarande en ökning på 41 %
  • Rörelseresultatet uppgick till 55 Mkr (31) motsvarande en rörelsemarginal på 21 % (17)
  • Orderingången under tredje kvartalet uppgick till 252 Mkr (180)

VD kommentar

Under tredje kvartalet når vi nya rekordnivåer på både omsättning och lönsamhet. Omsättningstillväxten är resultatet av en kombination av underliggande organisk tillväxt samt ett tillskott från de två förvärv som genomförts under 2016. Exklusive valutaeffekter var vår tillväxt under kvartalet 39 %, varav 11 % var underliggande organisk tillväxt för basverksamheten.

En stark utveckling av vår basverksamhet och positiva tillskott från de förvärvade bolagen har stärkt vår bruttomarginal och med en lägre aktivitetsnivå under det tredje kvartalet på grund av semesterperiod kan vi redovisa ett rörelseresultat på 55 Mkr vilket även detta är en ny rekordnivå för HMS. Rörelsemarginalen uppgick till 21 % för årets tredje kvartal.

En omsättning på 254 Mkr och ett rörelseresultat på 55 Mkr för kvartalet innebär att vi finansiellt tar ett viktigt steg framåt i enlighet med vår tillväxtstrategi.

Centraleuropa fortsätter utvecklas väl. Storbritannien når nya rekordnivåer för HMS, trots turbulensen kring brexit. Vår tillväxt i UK drivs av långsiktiga projekt som nu materialiseras i form av utleveranser. Vi kan konstatera en viss återhämtning i Nordamerika. Här har vi även hjälp av den starka amerikanska valutan vilket lyfter försäljningen i våra rapporterade siffror. Vår försäljning i Asien, med Japan och Kina i spetsen, utvecklas väl, dock med ett orosmoln i form av en allt starkare Japansk valuta vilket ger våra japanska kunder utmaningar på sina exportmarknader. Vi ser en svag tillväxt på de nordiska marknaderna bland annat beroende på starka jämförelsesiffror från föregående år.

Vårt arbete med de förvärvade bolagen eWON och Intesis fortgår. Planen är att primärt låta bolagen fokusera på att utveckla sina framgångsfaktorer och först på sikt integreras in i övrig HMS verksamhet. För eWON arbetar vi med att skapa synergier i säljorganisationen och produktlinjen Netbiter är överflyttad till att vara en del av eWON erbjudandet. Detta ger oss marknadens mest kompletta erbjudande för industriell fjärrövervakning och kommunikation, det vi kallar ”Remote Solutions”.

Anybus Wireless Bolt, har lanserats under det tredje kvartalet. Med Anybus Wireless Bolt kan man enkelt koppla data från industriella maskiner till olika IT system, vilket rönt stort intresse på marknadenoch från IT företag som vill använda HMS teknologi för att expandera sina erbjudanden.

Intresset för Industrial Internet of Things (IIoT) kommer både från vår traditionella kundbas men även nya kundgrupper som vill få in data från industriella applikationer till sina IT system. HMS har under kvartalet genomfört en roadshow på åtta platser i Europa och USA för att visa att våra lösningar redan idag kan användas för nya IIoT applikationer. Hundratals kunder har deltagit och vi ser ett mycket stort intresse. Vi har även genomfört en seminarieserie på tyska marknaden gällande Cybersecurity (digital säkerhet) och hur våra framtida produkter erbjuder ett ökat IT-skydd för industriella applikationer. Detta ser vi som ytterligare ett framtida tillväxtområde för HMS.

Vi intar en försiktig inställning till marknadsutvecklingen men bedömer förutsättningarna för en långsiktig tillväxt som goda.

Vårt fokus är fortsatt att driva tillväxt inom våra tre produktvarumärken Anybus, IXXAT och eWON samt inom marknadssegmentet byggnadsautomation i det nyligen förvärvade Intesis. Vi arbetar vidare med att balansera vår långsiktiga tillväxtstrategi med en återhållsam syn på kostnader och nya resurser. Långsiktigt bedömer vi att marknaden för industriell datakommunikation och fjärrövervakning kommer att utgöra ett intressant tillväxtområde och vi fortsätter fokusera kring vårt motto “HMS – Connecting Devices”.

Halmstad 2016-10-26

Staffan Dahlström
Verkställande Direktör

HMS Networks Q3 Rapport 2016 (Svenska)


Mediekontakt

JOAKIM NIDEBORN

Head of Investor Relations

Tel: +46 35 17 29 00

Email: joni@hms.se

Pressbilder

Ladda ner pressbilder från vårt bildbibliotek.

Klicka här

Mer information

Artikel

Fem anledningar att investera i HMS

Med en affärsidé i linje med framtiden och med innovation i blodet, är HMS därför ett bolag som siktar på framtida tillväxt.
Information

Finansiell Information

Under det senaste årtiondet har HMS vuxit med i genomsnitt 20% per år. Läs mer om HMS-aktien och vår finansiella utveckling.
Rapporter

Finansiella Rapporter

Året har inletts stabilt för vår tillväxt och lönsamhet. Läs den senaste rapporten från HMS eller bläddra i vårt rapportarkiv.
Information

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning medverkar i utvecklingen av HMS' aktieägarvärden och investerarnas förtroende. Läs mer om hur HMS styrs.