Pressmeddelanden från HMS Networks

Få alla senaste finansiella och företagsnyheter från HMS Networks runt om i världen

Pressmeddelanden

Finansiella nyheter och pressmeddelanden från HMS Networks

HMS Q2 Rapport 2016

by User Not Found | jul 19, 2016

Första halvåret

 • Nettoomsättningen för första halvåret ökade med 25 % till 433 Mkr (347), vilket motsvarar en ökning med 25 % även i lokala valutor
 • Rörelseresultatet för årets första sex månader uppgick till 55 Mkr (56), motsvarande en rörelsemarginal på 13 % (16)
 • Orderingången för första halvåret ökade med 30 % till 447 Mkr (345)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 51 Mkr (37)
 • Resultat efter skatt för perioden uppgick till 38 Mkr (37) och vinst per aktie till 3,28 kr (3,26)
 • Under perioden har det förvärvade eWON SA bidragit till koncernens omsättning med 71 Mkr. Förvärvets bidrag till rörelseresultatet, inklusive avskrivningar och förvärvskostnader, uppgick till 17 Mkr
 • Första halvårets resultat har belastats med 5 Mkr i förvärvskostnader
 • På rullande tolv månader uppgick nettoomsättningen till 788 Mkr (655) motsvarande en ökning med 20 %. Rörelseresultatet uppgick till 101 Mkr (111) motsvarande en rörelsemarginal på 13 % (17)

 

Kvartalet

 • Andra kvartalets omsättning ökade med 32 % till 232 Mkr (177)
 • Rörelseresultatet uppgick till 35 Mkr (24) motsvarande en rörelsemarginal om 15 % (14)
 • Orderingången under andra kvartalet uppgick till 247 Mkr (170)
 • Verksamheten i Intesis Software S.L., som förvärvades i slutet av andra kvartalet, har inte påverkat koncernens omsättning och resultat
 • Andra kvartalets resultat har belastats med 2,5 Mkr i förvärvskostnader

 

VD kommentar

Under årets andra kvartal når vi ett nytt omsättningsrekord på 232 Mkr vilket motsvarar en ökning med 32 %. Ökningen är dels organisk (7 %) via en något förbättrad marknadsutveckling, men också att vi i kvartalet har full effekt av förvärvet av eWON SA.

Under det andra kvartalet kan vi även rapportera en positiv förändring av vår produktmix vilket resulterat i förbättrade bruttomarginaler. Detta i kombination med en försiktig hållning avseende nya investeringar har inneburit att rörelseresultatet förbättrats under årets andra kvartal 2016.

Produktgruppen Netbiter, som framöver kommer att ingå som en del under varumärket eWON, uppvisar en försäljningsökning på 57 % under första halvåret - dock från små volymer. Med ytterligare marknadsledande produkter från eWON har vi en stark tilltro till att fjärrövervakning som del av HMS produkterbjudande nu kommer att kunna utvecklas ännu bättre framöver.

I slutet av det andra kvartalet förvärvade HMS det spanska bolaget Intesis Software S.L. Intesis’ kunnande inom byggnadsautomation, och deras etablerade lösningar på marknaden blir ett viktigt tillskott till HMS tillväxtstrategi att bredda oss till nya marknader. Intesis’ starka marknadsposition kring systemintegrationslösningar inom byggnadsautomation kompletterar HMS’ existerande erbjudande mycket väl. Genom förvärvet av Intesis får HMS en stark position och mycket goda förutsättningar till tillväxt inom marknadssegmentet byggnadsautomation. Intesis är ett väletablerat och högt ansett industriellt företag som, likt det nyligen förvärvade eWON, kommer att stärka HMS’ unika värdeproposition ytterligare gentemot såväl tillverkare av industriella produkter och maskiner som systemintegratörer och installatörer globalt.

Vi har under första halvåret påbörjat arbetet med att samordna eWON’s sälj- och marknadsföringsresurser med HMS befintliga organisation för våra varumärken Anybus®, IXXAT® och eWON®. I ett längre perspektiv finns även goda möjligheter att koordinera teknologi och utvecklingsprojekt från den förvärvade verksamheten, vilket förväntas ge positiv effekt på kommande generationers produkter från HMS.

Vår strävan är nu att nå full effekt av de möjligheter vi ser i de nyförvärvade verksamheterna likväl som de investeringar som genomförts under tidigare år.

Trots den ökande orderingången kvarstår delvis den osäkra marknadsutveckling vi tidigare gett uttryck för. Vi ser dock fortsatt god tillströmning nya design-wins av våra produkter vilket fortsätter att långsiktigt stärka HMS position på marknaden.

Tyska och japanska marknaderna fortsätter att utvecklas stabilt. För USA ser vi fortsatt en blandad bild och en avvaktande marknad. Däremot har vi under senaste kvartalet vunnit ett par större kundprojekt på den amerikanska marknaden, som ger oss gott hopp för framtiden.

En ökad belastning från avskrivningar på immateriella tillgångar, förvärvsrelaterade kostnader samt investeringar i ytterligare resurser framför allt inom försäljning och marknadsföring belastar resultatet för årets första halvår.

Vårt fokus är att driva fortsatt tillväxt inom våra verksamhetsområden. Vi arbetar fortsatt vidare med att balansera vår långsiktiga tillväxtstrategi med en återhållsam syn på kostnader. Långsiktigt bedömer vi att marknaden för industriell datakommunikation och fjärrövervakning kommer att utgöra ett intressant tillväxtområde och vi fortsätter fokusera kring vårt motto “HMS – Connecting Devices”.

Halmstad 2016-07-19

Staffan Dahlström
Verkställande Direktör

 HMS Networks Q2 Rapport 2016 (Svenska)


Mediekontakt

JOAKIM NIDEBORN

Head of Investor Relations

Tel: +46 35 17 29 00

Email: joni@hms.se

Pressbilder

Ladda ner pressbilder från vårt bildbibliotek.

Klicka här

Mer information

Artikel

Fem anledningar att investera i HMS

Med en affärsidé i linje med framtiden och med innovation i blodet, är HMS därför ett bolag som siktar på framtida tillväxt.
Information

Finansiell Information

Under det senaste årtiondet har HMS vuxit med i genomsnitt 20% per år. Läs mer om HMS-aktien och vår finansiella utveckling.
Rapporter

Finansiella Rapporter

Året har inletts stabilt för vår tillväxt och lönsamhet. Läs den senaste rapporten från HMS eller bläddra i vårt rapportarkiv.
Information

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning medverkar i utvecklingen av HMS' aktieägarvärden och investerarnas förtroende. Läs mer om hur HMS styrs.