Regulatoriska pressmeddelanden från HMS Networks

Finansiella nyheter från HMS Networks.

Pressmeddelanden

Finansiella nyheter och pressmeddelanden från HMS Networks

HMS Q1 Rapport 2016

by User Not Found | apr 26, 2016

Senaste tolv månaderna

  • Nettoomsättningen för de senaste ­­­­tolv månaderna uppgick till 732 Mkr (620), vilket motsvarar en ökning med 13 % i lokala valutor. Förändringen av den svenska kronan har påverkat koncernens omsättning positivt med 35 Mkr
  • Rörelseresultatet för de senaste tolv månaderna uppgick till 90 Mkr (108), motsvarande en rörelsemarginal på 12 % (17)
  • Orderingången för tolvmånadersperioden uppgick till 706 Mkr (637)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för de senaste tolv månaderna uppgick till 87 Mkr (92)
  • Resultat efter skatt för de senaste tolv månaderna uppgick till 51 Mkr (71) och vinst per aktie till 4,46 kr (6,26)

 

Kvartalet

  •  Första kvartalets omsättning ökade med 18 % till 201 Mkr (170)
  • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 20 Mkr (32) motsvarande en rörelsemarginal EBIT på 10 % (19)
  • Orderingången under första kvartalet uppgick till 199 Mkr (174)
  • eWON SA, som förvärvades under första kvartalet, har påverkat koncernens omsättning och resultat under två månader
  • Kvartalets resultat har belastats med 3 Mkr i förvärvskostnader

 

VD kommentar

Under det första kvartalet 2016 når vi ett nytt omsättningsrekord på 201 Mkr och en tillväxt på 18 %. Bakom dessa siffror har vi dels ett stort positivt tillskott via det i februari förvärvade belgiska bolaget eWON SA samtidigt som HMS tidigare verksamhet utvecklats svagare än förväntat. eWON utvecklar och säljer produkter för fjärrövervakning och data-access av industriella styrsystem, bland annat till maskintillverkare. Förvärvet utgör ett utmärkt komplement till HMS teknologiplattformar för Remote Management likväl som det bidrar med ett väl utbyggt nätverk av kompletterande säljkanaler i Europa och USA. 

För HMS traditionella verksamhet har vi en fortsatt avvaktande marknadsutveckling med relativt svag tillväxt. Vi har också under kvartalet haft en ogynnsam produktmix till ett fåtal större kunder som resulterat i lägre bruttomarginaler. Detta i kombination med investeringar i nya resurser och satsning på Industrial Internet of Things som påbörjades under föregående år har inneburit en svag start 2016.

Vi har under första kvartalet påbörjat arbetet med att samordna eWON’s sälj- och marknadsföringsresurser med HMS befintliga organisation för våra tre varumärken Anybus®, IXXAT® och eWON®. I ett längre perspektiv finns även goda möjligheter att koordinera teknologi och utvecklingsprojekt från den förvärvade verksamheten, vilket förväntas ge positiv effekt på kommande generationers produkter från HMS.

Vår strävan är nu att nå full effekt av de möjligheter vi ser i den nyförvärvade verksamheten likväl som de investeringar i nya resurser som genomförts under tidigare år. 

Orderingången även exklusive eWON förbättrades under perioden jämfört med föregående års sista kvartal, men når inte riktigt upp till den nivå vi kunde rapportera för motsvarande kvartal 2015. Medräknat eWON kan vi konstatera en ökande orderingång under det första kvartalet 2016. Trots detta kvarstår den osäkerhet vi tidigare gett uttryck för på våra marknader. Vi ser fortsatt nya design-wins vilket bekräftar vår starka position på marknaden.

En ökad belastning från avskrivningar på immateriella tillgångar, förvärvsrelaterade kostnader samt investeringar i ytterligare resurser framför allt inom försäljning och marknadsföring belastar resultatet för årets första kvartal. 

Tyska och japanska marknaderna fortsätter att utvecklas stabilt. För USA ser vi fortsatt en blandad bild med en svag marknad och en del fördröjningar i orderläggning från vissa kunder.

Produktgruppen Netbiter, som framöver kommer att ingå som en del under varumärket eWON, uppvisar en försäljningsökning på 40 % under första kvartalet dock från små volymer. Med ytterligare starka produkter från eWON har vi en stark tilltro till att detta område av HMS produkterbjudande nu kommer att kunna utvecklas ännu bättre framöver. 

Vi har under första kvartalet lanserat två intressanta produkter inom området Industrial Internet of Things (IIoT), dels vår IT/OT gateway som möjliggör en enkel koppling mellan styrsystem (OT) med IT system via .NET. Vi har även lanserat produkten Smart Grid Gateway som möjliggör kommunikation mellan maskiner med hög effektförbrukning och system för Smart Grid energi distribution.

Vårt fokus är att driva tillväxt inom våra produktvarumärken. Vi arbetar fortsatt vidare med att balansera vår långsiktiga tillväxtstrategi med en återhållsam syn på kostnader. Långsiktigt bedömer vi att marknaden för industriell datakommunikation och fjärrövervakning kommer att utgöra ett intressant tillväxtområde och vi fortsätter fokusera kring vårt motto “HMS – Connecting Devices”.

 
Halmstad 2016-04-26

Staffan Dahlström
Verkställande Direktör

HMS Networks Q1 Rapport 2016 (Svenska)


Mediekontakt

JOAKIM NIDEBORN

Head of Investor Relations

Tel: +46 35 17 29 00

Email: joni@hms.se

Pressbilder

Ladda ner pressbilder från vårt bildbibliotek.

Klicka här