Regulatoriska pressmeddelanden från HMS Networks

Finansiella nyheter från HMS Networks.

Pressmeddelanden

Finansiella nyheter och pressmeddelanden från HMS Networks

HMS Q4 rapport och bokslutskommuniké 2015

by User Not Found | feb 05, 2016

Helåret

  • Nettoomsättningen för helåret 2015 ökade med 19 % till 702 Mkr (589) vilket motsvarar en ökning med 10% i lokala valutor. Förändringen av den svenska kronan har påverkat koncernens omsättning positivt med 51 Mkr                     
  • Rörelseresultatet uppgick till 102 Mkr (98), motsvarande en rörelsemarginal på 14 % (17)
  • Orderingången för året ökade till 682 Mkr (611), vilket i lokala valutor motsvarar en ökning på 3 %
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 90 Mkr (93)
  • Resultat efter skatt för perioden uppgick till 60 Mkr (63) och vinst per aktie till 5,33 kr (5,59)
  • Styrelsen föreslår en utdelning på 2,50 kr (2,50))

Kvartalet

  • Fjärde kvartalets omsättning uppgick till 175 Mkr (156) motsvarande en ökning på 8 % i lokala valutor
  • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 14 Mkr (18) motsvarande en rörelsemarginal på 8 % (12)
  • Orderingången under fjärde kvartalet uppgick till 157 Mkr (162) motsvarande en minskning på 3 %

Händelser efter balansdagen

  • HMS har ingått avtal om att förvärva bet belgiska bolaget eWON SA

VD kommentar

Med fortsatt tillväxt under årets sista kvartal summerar vi 2015 med en omsättning på 702 Mkr, en tillväxt på 19 % mot föregående år. Vi har under året haft medvind av den svenska kronans försvagning men även i lokala valutor har vi en tvåsiffrig procentuell tillväxttakt. Fjärde kvartalet har som vanligt medfört höga kostnader för HMS med ett stort antal marknadsaktiviteter. Orderingången under årets sista kvartal var svagare än förväntat.

Vidare fortsätter en minskad aktivering av bolagets utvecklingskostnader vilket påverkar resultatet negativt. Geografiskt har Tyskland, Norden och Japan uppvisat stabil tillväxt under året medan den amerikanska marknaden har fortsatt vara relativt svag. 

Produktmässigt visar samtliga av våra tre produktområden Anybus, IXXAT och Netbiter god tillväxt. Vi kan också konstatera en fortsatt stark tillväxt i antal nya design-wins under 2015. Totalt erhöll vi 195 nya design wins för våra produkter under året vilket får det totala antalet aktiva design wins att uppgå till 1 381 vilket är en ökning med 12 % jämfört med föregående år. Av dessa är 1 023 i produktion medan 358 förväntas komma i produktion under de kommande åren.

Att vi under året fått rekordmånga nya design wins visar på ett attraktivt produkterbjudande och goda förutsättningarna för en fortsatt tillväxt.

Ett spännande arbete med att lansera produkter i enlighet med vår nya strategi för Industrial Internet of Things (IIoT) inleddes under 2015, vilket nu resulterat i Anybus Wireless Bolt, OPC-UA kommunikation, EtherNet/IP Linking Devices och SG-gateways för smart energidistribution.

Dessa nya produkter är inriktade på effektiv datainsamling och dataöverföring inom IIoT applikationer. Satsningen på IIoT har under året inneburit ökade investeringar inom områdena försäljning, marknadsföring samt utveckling.

Arbetet med att förbättra effektivitet och kvalité fortsätter. Detta syns i en stabil bruttomarginal för året samt fortsatt fina nivåer på våra kvalitetsmått, som tidigare år kan vi summera våra fältreturer under året till strax under 200 PPM (0,02 %) - vilket är i världsklass!

I början av februari 2016 ingick HMS avtal om att förvärva det Belgiska bolaget eWON SA. eWON är idag marknadsledande inom området fjärrövervakning och fjärrstyrning och kommer väsentligt att stärka HMS position inom detta område. Bolaget har 58 anställda och omsätter ca 140 Mkr med en rörelsemarginal på över 20 %.

De produkter som eWON idag tillverkar och marknadsför är ett starkt komplement till vår befintliga lösning för fjärrövervakning. Tillsammans kommer dessa produkter att bli ett konkurrenskraftigt erbjudande där vi nu får en stark position som den ledande leverantören av lösningar för fjärrstyrning och fjärrövervakning för industriella applikationer. Extra glädjande är att de båda entreprenörerna bakom eWON väljer att stanna kvar inom HMS och blir samtidigt stora aktieägare i HMS.

Vårt fokus är fortsatt att driva tillväxt inom våra produktvarumärken Anybus, Netbiter, IXXAT och det nyförvärvade eWON. Vi arbetar vidare med vår långsiktiga tillväxtstrategi tillsammans med en balanserad syn på kostnader och nya resurser. Långsiktigt bedömer vi att marknaden för industriell datakommunikation och fjärrövervakning kommer att utgöra ett intressant tillväxtområde och vi fortsätter fokusera kring vårt motto “HMS – Connecting Devices”.

Halmstad 2016-02-05

Staffan Dahlström
Verkställande Direktör

HMS Networks Q4 Rapport 2015 (Svenska)


Mediekontakt

JOAKIM NIDEBORN

Head of Investor Relations

Tel: +46 35 17 29 00

Email: joni@hms.se

Pressbilder

Ladda ner pressbilder från vårt bildbibliotek.

Klicka här