Pressmeddelanden från HMS Networks

Få alla senaste finansiella och företagsnyheter från HMS Networks runt om i världen

Pressmeddelanden

Finansiella nyheter och pressmeddelanden från HMS Networks

Välkommen till årsstämma i HMS Networks AB i Halmstad 2012

by User Not Found | mar 21, 2012

Aktieägarna i HMS Networks AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 april 2012 klockan 10.00 i bolagets lokaler, Stationsgatan 37, Halmstad. Inregistrering för stämman börjar kl. 09.00.

Rätt att delta vid årsstämman
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken fredagen den 13 april 2012, dels anmäla sig hos bolaget senast måndagen den 16 april 2012 klockan 16.00.

Anmälan skall ske via telefon 035-17 29 80 eller skriftligen till HMS Networks AB (publ), Box 4126, 300 04 Halmstad, via fax 035-17 29 09 eller via e-post till ir@hms.se. Vid anmälan skall namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare uppges. Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis, fullmakt eller motsvarande.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på HMS hemsida http://investors.hms.se och på bolagets huvudkontor.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden fredagen den 13 april 2012, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Fullständig kallelse återfinnes nedan.

Kallelse till årsstämma 2012


Mediekontakt

JOAKIM NIDEBORN

Head of Investor Relations

Tel: +46 35 17 29 00

Email: joni@hms.se

Pressbilder

Ladda ner pressbilder från vårt bildbibliotek.

Klicka här

Mer information

Artikel

Fem anledningar att investera i HMS

Med en affärsidé i linje med framtiden och med innovation i blodet, är HMS därför ett bolag som siktar på framtida tillväxt.
Information

Finansiell Information

Under det senaste årtiondet har HMS vuxit med i genomsnitt 20% per år. Läs mer om HMS-aktien och vår finansiella utveckling.
Rapporter

Finansiella Rapporter

Året har inletts stabilt för vår tillväxt och lönsamhet. Läs den senaste rapporten från HMS eller bläddra i vårt rapportarkiv.
Så styrs HMS

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen är viktig för utvecklingen av HMS' aktieägarvärden och investerarnas förtroende. Läs mer om hur HMS styrs.